PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Yn gynnar yn 2015 cynhaliodd PAVO ymarfer mapio o allu’r trydydd sector ym Mhowys, yn enwedig mewn perthynas â'r newid ym meini prawf cymhwysedd ar gyfer Gofal Cymdeithasol. Gwnaed hyn mewn ymateb i ddisgwyliadau cynyddol sy'n cael eu gosod ar y sector i gefnogi pobl na fydd yn gymwys bellach ar gyfer gofal cymdeithasol. Roedd gan yr ymarfer mapio ffocws arbennig ar wasanaethau cyfeillio trydydd sector, gwasanaethau gwybodaeth a gwasanaethau eiriolaeth.

Mae canfyddiadau allweddol o'r ymarferiad yn cynnwys:

 • Mae sefydliadau a ymatebodd yn darparu gwasanaethau i 35,400 o unigolion y flwyddyn, a ddarperir gan 577 o staff (280.2 fte) a 1,757 o wirfoddolwyr.
 • Mae staff cyflogedig yn cyfrannu £2,857,619.70 y flwyddyn i economi Powys.
 • Mae cyfraniad uniongyrchol Gwirfoddolwyr  werth £4,109,368 y flwyddyn. Nid yw'r ffigurau hyn yn cymryd i ystyriaeth y gwerth cymdeithasol ychwanegol y mae gweithgareddau’r staff a gwirfoddolwyr yn ei gynhyrchu.
 • Mae'r sefydliadau trydydd sector clasurol ym Mhowys sy'n darparu gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol y cyfeirir atynt yn yr ymgynghoriad ar newid ym meini prawf cymhwyster gofal cymdeithasol:
  • yn cyflogi 9 - 10 aelod o staff.
  • yn cyflogi’r rhan fwyaf o staff ar sail rhan amser, gyda fte cyfartalog o 4.6.
  • mae costau cyflogaeth cyffredinol yn is nag yn y sector statudol.
  • yn defnyddio 29 o wirfoddolwyr sy'n gwneud cyfraniad gwerth £67,366.69 y flwyddyn yn darparu gwasanaethau i 580 o gleientiaid.
  • yn darparu 11 awr o gefnogaeth gwirfoddolwyr i bob cleient sydd â gwerth tybiannol o £115.06.
 • Mae angen rhoi sylw i’r bylchau yn y gwasanaeth, lle nad ydynt yn cael sylw ar hyn o bryd.
 • Bydd diffiniad y cytunwyd arno o’r lefelau gwasanaeth a gwmpesir gan y termau 'bod yn gyfaill' a 'cymdogion da' o fudd i gomisiynwyr ac i ddarparwyr gwasanaethau, fel y byddai dealltwriaeth hefyd o'r ffordd y gall y rhain wahaniaethu o wasanaethau ymarferol.
 • Mae gwasanaeth Brocer Trydydd Sector PAVO ac infoengine yn darparu mynediad at a gwybodaeth am y gwasanaethau hyn. Trwy eu gwaith yn PPD (Powys People Direct) mae’r broceriaid yn gweithredu fel cyfrwng ar gyfer gweithwyr proffesiynol Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac unigolion i mewn i'r gwasanaethau.
 • Mae penderfyniadau strategol pwysig wedi eu cymryd ynglŷn â p'un ai i feithrin, tyfu a datblygu trydydd sector ym Mhowys sy'n lleol eu natur, ar lawr gwlad i fyny ac yn defnyddio adnoddau ac asedau lleol neu a ddylid gwneud dewisiadau yn seiliedig ar gost y farchnad yn unig.
 • Mae'r rhan fwyaf o ddarparwyr gwasanaeth yn gallu cwrdd â'r gofynion presennol ar gyfer eu gwasanaethau, ond nid oes ganddynt y gallu i ddelio â galw cynyddol.
 • Mae gallu'r sefydliadau a ymatebodd yn gyffredinol yn uchel iawn, er y cyfyngir arnynt gan ddiffyg neu ansicrwydd ynghylch y cyllid angenrheidiol i ddarparu'r lefel o wasanaeth a fydd yn ofynnol yn y dyfodol.
 • Mae pob sefydliad gyda pholisïau diogelu mewn lle a, lle bo angen, staff wedi'u hyfforddi mewn POVA fel y gall y rhai sy'n cyfeirio cleientiaid i mewn i'r gwasanaethau fod yn hyderus y bydd y cleientiaid yn cael eu cefnogi yn ddiogel ac yn fedrus.
 • Mae'r rhan fwyaf o sefydliadau wedi ennill neu'n gweithio tuag at safonau ansawdd. Fel gyda phob sefydliad sy'n ceisio darparu safon uchel o wasanaeth, mae yna bob amser awydd ar gyfer gwelliant parhaus; mae anghenion datblygu wedi cael eu nodi ac yn cael eu cwrdd gan Dîm Datblygu Trydydd Sector PAVO. Fodd bynnag, er bod llawer o'r gwaith hwn yn rhan o wasanaeth a ariennir ar hyn o bryd PAVO, efallai y bydd y gofynion ychwanegol yn golygu, heb gapasiti ychwanegol, na fydd pob galwad yn cael eu cwrdd ar unwaith.
 • Bydd cymorth neu wybodaeth am lywodraethu ac ar gynllunio strategol a busnes yn hanfodol yn natblygiad parhaus sefydliadau effeithiol a chynaliadwy.
 • Bydd Canolfan Gwirfoddoli Powys PAVO, a gefnogir gan y Tîm Datblygu Trydydd Sector, yn gweithio gyda sefydliadau i adeiladu eu gallu i recriwtio a lleoli gwirfoddolwyr, gan sicrhau eu bod yn cael eu hyfforddi'n ddigonol i ddarparu gwasanaethau diogel ac addas, tra hefyd yn sicrhau bod rolau gwirfoddolwyr yn gwella, yn hytrach nac amharu, ar rai’r gweithlu cyflogedig yn y sefydliad.
 • Mae'n bwysig cydnabod a darparu adnoddau ar gyfer y cyfraniad y disgwylir y bydd sefydliadau trydydd sector yn ei wneud tuag at gwrdd ag anghenion Gofal Cymdeithasol Oedolion Cymedrol.
 • Heb gyllid hirdymor, gan gynnwys ymrwymiadau gan gyllidwyr presennol a symudiad tuag at gronfeydd mwy hunan-gynhyrchiol, efallai na fydd modd cynnal y lefel bresennol o wasanaethau ac na fydd modd cynyddu’r lefelau i gwrdd â’r cynnydd yn y galw yn y dyfodol o ganlyniad i newid ym meini prawf cymhwyster ar gyfer gofal cymdeithasol yn y sir o Gymedrol i Sylweddol.
 • Mae cryn sgôp i ddatblygu’r gwasanaethau y codir tâl amdanynt a ffynonellau eraill o incwm hunan-gynhyrchiol ymhellach.

Mae'r adroddiad llawn ar ganfyddiadau'r ymarferiad ‘Mapio Gallu a Gwydnwch y Trydydd Sector ym Mhowys' ar gael yma.

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Don’t forget only two weeks until the Tea Party in #Llanfyllin #Powys Contact @PAVOtweets Community Connectors Shee… twitter.com/i/web/status/9…

We will be at @TheBrackenTrust this afternoon with @PowysConnectors to talk about infoengine.wales

Are you looking for an organisation where you can offer support as a #volunteer, #Trustee or #CommitteeMember? If… twitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru