PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Pam cael cynrychiolwyr?

 • Mae'n galluogi mudiadau'r sector gwirfoddol a grwpiau cymunedol i fod yn rhan o'r broses o wneud penderfyniadau mewn partneriaethau.
 • Mae'n meithrin perthynas weithio gref gyda phartneriaid.

Beth yw rôl cynrychiolwyr?

 • Byddwch yn aelod o bartneriaeth neu weithgor - fel arfer ar lefel genedlaethol, rhanbarthol neu sirol.
 • Bydd gan y bartneriaeth 'gylch gorchwyl' sy'n nodi'r glir ei nodau a sut y bwriedir eu cyflawni, ac yn nodi pa mor aml y bydd yn cwrdd bob blwyddyn, os yw'r bartneriaieth yn barhaol, neu a fydd ond yn bodoli am gyfnod penodedig.
 • Bydd angen i chi gallu mynychu cyfarfodydd yn rheolaidd.
 • Byddwch yn aelod AR RAN y sector gwirfoddol a chymunedol ym Mhowys, NID YN UNIG ar ran eich mudiad neu'ch grwp eich hunan, ac i ddefnyddio eich profiad a'ch gwybodaeth o'ch gwaith chi
 • Yn aml iawn, byddwch yn aelod o rwydwaith neu fforwm.
 • Bydd angen cymryd rhan mewn cyfarfodydd a helpu llunio gweithgareddau strategol ar ran y sector gwirfoddol a chymunedol ym Mhowys (NID ceisio hyrwyddo eich mudiad neu'ch grwp eich hunan).
 • Bydd angen i chi fod yn barod i adrodd yn ôl ar bethau o ddiddordeb (mae PAVO yno i'ch cynorthwyo i wneud hyn).

Sut mae cael eich ethol yn gynrychiolydd?

Mae PAVO, trwy ei rôl fel y Cyngor Gwirfoddol Lleol, yn helpu ac yn cefnogi'r broses o geisio a phenodi cynrychiolwyr o'r sector gwirfoddol a chymunedol.

Mae PAVO yn dilyn proses deg, cyraeddadwy ac agored wrth geisio a phenodii cynrychiolwyr.

 

Y broses safonol:

 1. O drafod gyda'r partneriaid, cytuno ar y nifer o gynrychiolwyr.
 2. O drafod gyda'r partneriaid, llunio Cylch Gorchwyl y bartneriaieth (i'w gytuno gan y bartneriaieth yn y cyfarfod cyntaf).
 3. O drafod gyda'r partneriaid, cytuno ar amlinelliad o brofiad/gwybodaeth a rol a chyfrifoldebau'r cynrychiolydd.
 4. Cyhoeddi'r Cylch Gorchwyl drafft a rôl a chyfrifoldebau'r  cynrychiolydd i'r sector gwirfoddol a chymunedol, gan wahodd awgrymiadau/ceisiadau gan ddarpar gynrychiolwyr.
 5. Gellir hefyd cynnal cyfarfodydd gyda grwpiau neu rwydweithiau perthnasol o'r trydydd sector i chwilio am gynrychiolwyr.
 6. Gofynnir i enwebion annibynnol gefnogi cais.
 7. Bydd ceisiadau, os yn uwch na'r nifer o leoedd sydd ar gael, yn cael eu dwyn o flaen panel o aelodau o Fwrdd PAVO ar gyfer proses dethol (sy'n cael ei sgorio yn erbyn meini prawf penodol).
 8. Cyhoeddir enwau a mudiadau/grwpiau'r cynrychiolwyr a etholwyd.
 9. Mae enwau cynrychiolywr a'u manylion cyswllt yn cael eu hyrwyddo i'r trydydd sector er mwyn eu galluogi i gyflawni eu rôl fel cynrcychiolwyr.
 10. Mae PAVO yn parhau i gefnogi'r cynrychiolwyr gyda'u rôl a chyfrifoldebau dros gyfnod eu cynrychiolaeth.
 11. Pan ddaw'r tymor i ben, trefnir proses o ail-ethol, fel y cytunir, gan ailadrodd camau 1 - 8. Os bydd cynrychiolydd yn ymddiswyddo neu'n rhoi'r gorau i gynrychioli, cynhelir camau 1 - 8 o'r broses uchod i lenwi lleoedd gwag.

To top

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Don’t forget only two weeks until the Tea Party in #Llanfyllin #Powys Contact @PAVOtweets Community Connectors Shee… twitter.com/i/web/status/9…

We will be at @TheBrackenTrust this afternoon with @PowysConnectors to talk about infoengine.wales

Are you looking for an organisation where you can offer support as a #volunteer, #Trustee or #CommitteeMember? If… twitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru