PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Hysbysebwch eich swyddi yma.

Os oes gennych swydd wag yn eich Mudiad Gwirfoddol chi gallwn hysbysebu'r swydd yma i chi, am ddim. Anfonwch fanylion eich hysbys atom, trwy gysylltu â ni gyda'r manylion llawn.

Swydd wag Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu

Cyfarwyddwr Comisiynu, SCHTh Cytundeb cyfnod penodol/ Cyfle ar gyfer Secondiad - hyd at 12 mis (dros gyfnod mamolaeth) Rôl Cyfarwyddwr Comisiynu yw arwain datblygu a gweithredu cynlluniau comisiynu er mwyn cefnogi Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i gyflwyno ei ymrwymiadau fel y'u nodir yn y Cyn

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Do you live in Brecon and want to know more about @DafyddLlywelyn & @PGCCMarkCollins Here’s your chance! Community… twitter.com/i/web/status/9…

Thanks to Lucy at @PAVOtweets and Lynne @AllWalesForum for a good networking meeting this month #Powys #Carers

Hwn👇🏼wythnos i heddiw (gan gynnwys gweithgaredd addas i blant bach yn y Cylch Meithrin #LlanfairCaereinion #Powystwitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru