PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Taflenni Gwybodaeth PAVO ar Wirfoddoli

Mae gan PAVO gyfres o daflenni gwybodaeth sy'n delio gydag agweddau gwahanol ar Wirfoddoli - gellir dewis eu lawrlwytho yma.

Ceir hyd i restr lawn o daflenny gwybodaeth sydd ar gael i'w lawrlwytho yn yr  Adran Cymorth.

Os nad ydych yn gallu lawrlwytho'r dogfennau, a hoffech dderbyn copïau caled, croeso i chi gysylltu â ni drwy glicio yma.

Gwefan Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Os oes angen gwybodaeth neu gyngor arnoch ynghylch recriwtio, rheoli a chefnogi gwirfoddolwyr, mae llwyth o wybodaeth ddefnyddiol ar wefan y WCVA dan bennawd gwirfoddoli. Mae'r wybodaeth yn delio gyda phyciau amrywiol megis:

  • Datblygiad proffesiynol i'r rheolwr gwirfoddol;
  • Rheoli risg;
  • Polisïau model ar bynciau amrywiol;

Gwefan Gwirfoddoli Cymru

Mae gan y wefan hon gannoedd o gyfleoedd ym Mhowys. Rhowch eich cod post i mewn a dewiswch o'r 40 categori o gyfleoedd. Mae’r logo Gwirvol yn dangos pa rai sy'n addas ar gyfer pobl ifanc 16-25 oed.

Cliciwch ar y ddolen Gwirfoddoli Cymru i fynd i'r wefan: www.gwirfoddolicymru.net

Gwefan Gwirvol

Mae gwefan Gwirvol wedi'i chynllunio ar gyfer pobl ifanc 16-25 oed, sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli ac ar gyfer sefydliadau sy'n gweithio gyda gwirfoddolwyr ifanc. Mae'n llawn gwybodaeth ddefnyddiol ar wirfoddoli i bobl ifanc, rhaglenni ardystiedig arbennig, megis Gwirfoddolwyr y Mileniwm, yn ogystal â chyfleoedd cyllido.

I ymweld â gwefan GwirVol cliciwch yma.

E-briffio PAVO

I weld yr holl newyddion a materion diweddaraf ar wirfoddoli bob mis, gweler

e-briffio PAVO. Cliciwch yma i weld y rhifyn diweddaraf.

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

SMART ENERGY IN COMMUNITIES FUND supports projects targeted at people who are over 60 with no personal internet acc… twitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru