PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191


Gwirfoddolwr y Flwyddyn Powys 2018

Ydych chi'n adnabod rhywun yn eich cymuned sydd wedi gwneud gwahaniaeth drwy wirfoddoli?

Beth yw'r gwobrau?

Mae'r digwyddiad hwn yn ffordd o ddangos gwerth y gwaith a wneir gan wirfoddolwyr o'n safbwynt ni, ac yn eu hannog i barhau i ysbrydoli eraill i ymgysylltu â chymdeithas lle mae angen cynyddol ar gyfer cyfraniad gwirfoddolwyr.

Rheolau Cystadleuaeth 2018

1. Mae'n rhaid i PAVO dderbyn enwebiadau erbyn Dydd Gwener 9 Marwth 2018 yn ei swyddfa yn Uned 30 Ystâd Ddiwydiannol Heol Ddole, Llandrindod, Powys LD1 6DFgan ddefnyddio ffurflen enwebu swyddogol, neu lungopi o'r ffurflen, neu drwy lawrlytho'r fersiwn sydd ar gael ar wefan PAVO.

2. Gall y canlynol gynnig enwebiad:

  • Partner neu aelod o'r teulu
  • Neu gall yr unigolyn enwebu ei hun

3. Mae'n rhaid i fudiadau ddarparu gwasanaeth ym Mhowys, ac mae'n rhaid i unigolion wirfoddoli o fewn y sir.

4. Mae'n rhaid cael caniatâd yr unigolyn neu'r grŵp o wirfoddolwyr sy'n cael ei/eu [h]enwebu.

5. Mae'n rhaid i'r cais adlewyrchu'r gwahaniaeth cadarnhaol y mae gwaith y gwirfoddolwr neu'r grŵp a enwebwyd wedi cael ar y gymuned ehangach, neu ar unigolion a grwpiau o fewn y gymuned honno. Dylid egluro ymrwymiad eithriadol yr unigolyn neu'r grŵp; hwyrach eu bod wedi goresgyn caledi er mwyn ymgymryd â gwaith gwirfoddol. Dylid cynnwys yr holl feysydd gwaith gwahanol a wneir ganddynt o fewn y sefydliad neu'r gymuned.

6. Mae'n bosib y bydd manylion personol ar y ffurflen yn cael eu trosglwyddo i fudiadau partner a'r cyfryngau at ddiben cyhoeddusrwydd, ac y byddant yn cael eu defnyddio ar gyfer cyflwyniadau'r noson gwobrwyo. Os NAD ydych yn fodlon rhannu gwybodaeth yn y ffordd yma, neu os NAD ydych yn dymuno i'r cyfryngau gysylltu â'r unigolyn a enwebwyd neu'r enwebydd, dylech hysbysu PAVO cyn gynted â phosib os gwelwch yn dda.

7. Bydd penderfyniad y beirniaid yn derfynol. Caiff y rhai a ewebwyd sydd ar y rhestr fer eu gosod mewn categorïau penodol. Cyhoeddir yr enillwyr ar noson y seremoni wobrwyo. Hefyd bydd Gwobr am Gyfraniad Eithriadol. Mae'r beirniaid yn cadw'r hawl i beidio â dyfarnu gwobr mewn unrhyw gategori penodol os nad yw'r enwebiadau'n addas yn eu barn nhw.

8. Gofynnir i chi ofalu fod holl fanylion cyswllt y rhai a enwebwyd gennym, a'ch bod yn cwblhau pob adran ar y ffurflen.

Sut i Enwebu

Mae enillwyr y gorffennol wedi dangos ymrwymiad eithriadol er budd pobl eraill. Roedd y gweithgareddau y buont yn ymwneud â nhw'n amrywio'n fawr. Er enghraifft, gall fod yn rhywun sy'n helpu gyda chlwb chwaraeon, neuadd bentref, clwb ieuenctid, siop elusennol, cynllun ceir cymunedol, neu'n ymddiriedolwr neu aelod o bwyllgor grŵp cymunedol neu fudiad gwirfoddol.

Gellir enwebu fel a ganlyn:

 

  • Unigolion o unrhyw oed
  • Grwpiau - gall fod yn ddau unigolyn neu fwy sy'n ffurfio grŵp i wneud tasg, gweithgaredd neu brosiect. Gall hyn fod yn a) grŵp hollol wirfoddol neu b) grŵp o wirfoddolwyr o fewn sefydliad sydd â staff cyflogedig Ar gyfer sefydliadau sydd â staff cyflogedig, mae'n rhaid i'r enwebiad fod ar gyfer y grŵp o wirfoddolwyr yn hytrach na'r sefydliad.
  • Ar ôl derbyn enwebiadau, bydd PAVO yn eu rhannu i gategorïau. I helpu pobl sydd am enwebu, bydd y categorïau eleni'n cynnwys: Gwyrdd (yr amgylchedd), Cymuned, Llesiant, Chwaraeon, Ymddiriedolwr, Diwylliant, Ieuenctid a Grwpiau (gweler uchod am ddiffiniad).
  • Hefyd bydd gwobr ychwanegol ar gyfer Cyfraniad Eithriadol, fydd yn cael ei ddethol o enwebiadau'r categorïau eraill.

 

Beth sydd angen ei wneud:

 

  • Darllen rheolau'r cynllun
  • Cael caniatâd yr unigolyn neu'r grŵp rydych am ei enwebu
  • Llenwi'r ffurflen enwebu, gan roi cymaint o wybodaeth ag sy'n bosib, ac amlinellu pawb sy'n cael ei enwebu, a'u gweithgareddau gwirfoddol.
  • Dychwelyd y ffurflen i: Gwobrwyon Gwirfoddolwr y Flwyddyn 2015, PAVO, Uned 30 Ystâd Ddiwydiannol Heol Ddole, Llandrindod, Powys LD1 6DF erbyn Dydd Gwener 9 Mawrth 2018

 

Enillwyr:

Disgwylir i bawb ar y rhestr fer ddod i'r seremoni wobrwyo - does dim tâl am ddod i'r achlysur. Bydd unigolion ar y rhestr fer yn cael dod â dau westai gyda nhw, a bydd y grwpiau ar y rhestr fer yn cael eu hysbysu o'r nifer o westeion fydd yn cael dod gyda nhw'n ddiweddarach.

Cynhelir y seremoni wobrwyo nos Iau 6 Mehefin 2018.

Os oes angen cymorth arnoch i lenwi'r Ffurflen Enwebu, neu os am gael mwy o wybodaeth, croeso i chi gysylltu â PAVO drwy e-bostio: info@pavo.org.uk ffonio: 01597 822191

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Great advice. Please also feel free to contact PAVO's @PowysConnectors twitter.com/PublicHealthW/…

POWYS WAR MEMORIALS PROJECT - GRANTS AVAILABLE up to £5,000 available to repair or restore World War 1 memorials in… twitter.com/i/web/status/9…

Brecon Rotary Community Chest Small Grants Scheme for local charities & other organisations supporting community li… twitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru