PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191


Gwirfoddolwr y Flwyddyn Powys 2018

Beth yw'r gwobrau?

Mae'r digwyddiad hwn yn ffordd o ddangos gwerth y gwaith a wneir gan wirfoddolwyr o'n safbwynt ni, ac yn eu hannog i barhau i ysbrydoli eraill i ymgysylltu â chymdeithas lle mae angen cynyddol ar gyfer cyfraniad gwirfoddolwyr.

Powys celebrates contribution of Volunteers

The eighth annual Powys Volunteer of the Year Awards took place on the 6th June 2018, at the Strand Hall, Builth Wells. The celebration of volunteering was attended by volunteers and guests from around the county and was organised by Powys Association of Voluntary Organisations (PAVO). Guests were entertained by Powys Dance and Builth Ladies Choir.

The celebration event took place in national Volunteers Week, and goes some way to demonstrating the value placed on the work undertaken by volunteers. It encourages them to continue to inspire others to take up a cause in a society where volunteers are playing an ever increasing and ever more necessary role.

A drinks and canapes reception was followed by the awards ceremony. The awards recognising individual and group contributions to volunteering were presented by The Hon. Dame Shan Legge-Bourke DCVO C.St J Lord Lieutenant of Powys.

Nature & Nurture

Individual: Jude Boutle

Group: Hay Brecon Talgarth Sanctuary for Refugees

Community Action:

Individual: Susan Hodgetts

Group: Rhayader & district Community Car Scheme

Health & Wellbeing:

Individual: Alan Owen

Group: CAMAD

Trustee:

Individual: Mark Powell

The Legge-Bourke Outstanding Volunteering Award 2018: Joan Watson

Mid & West Wales Fire & Rescue Service:

Individual: Stephen Fisher

Group: Abercrave Fire Cadets

Dame Shân Legge-Bourke was presented with a lifetime achievement award to acknowledge her contribution as PAVO's President, and for her tireless voluntary work and support of volunteering throughout Powys.

Carl Cooper, Chief Executive Officer of Powys Association of Voluntary Organisations said:

"The contribution of volunteers in Powys is as impressive as it is inspiring. The awards ceremony enabled us to shine a small spotlight on the tip of the volunteering iceberg in Powys. Without the continuous work undertaken by volunteers, essential services would not be provided, civil society would be diminished and communities would be impoverished. We all owe a great debt of gratitude to volunteers for their generous, selfless and crucial service."

Enillydd Natur a Meithrinfa

 

JUDE BOUTLE

Mae Jude yn aelod sefydledig o CHPP Llandrindod, sef prosiect micro-gymunedol sy'n cefnogi unigolion a grwpiau i gyflawni prosiect a fydd o fudd i'r gymuned. Fe wnaeth hi helpu i baratoi'r digwyddiadau, llunio ffurflenni cais, dosbarthu ffibri, gosod tudalen Facebook a datblygu ffurflen gais ar-lein. Mae hi'n cymryd rhan weithgar wrth ofalu am y cyfrifon ac yn aml bydd yn cymryd rhan gyda'r nos. Lluniodd Jude lyfr am y prosiect ar ôl ei flwyddyn lwyddiannus gyntaf.

Mae Jude hefyd yn arweinydd rhedeg hyfforddedig gyda Just Move Llandrindod, grŵp rhedeg cymdeithasol sy'n anelu at hyrwyddo hwyl, cyfeillgarwch a ffitrwydd. Mae'n annog menywod o bob gallu ac yn eu helpu i gyflawni eu nodau. Mae hi hefyd yn rheoli'r wefan ac yn gwneud fideos hwyl o daith y grŵp. Mae Jude hefyd wedi cefnogi'r Ymddiriedolaeth Rhedyn dros y ddwy flynedd ddiwethaf i ddarparu rhedeg 5K, mae'r digwyddiad Run for Rwber yn hygyrch i bawb. Mae Jude hefyd ar Bwyllgor Rownd y Llynnoedd ac mae wedi annog nifer fawr o glybiau rhedeg i ymuno ar-lein ac yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i yrru diddordeb. Bydd hi hefyd yn gwirfoddoli ar ddiwrnod y rhedeg trwy arwyddo rhedwyr, mordwyo a gweithredu gorsafoedd dŵr.

Mae Jude yn wirfoddolwyr fel rhan o Gynllun Gerddi Cenedlaethol Powys sy'n cydlynu cyfryngau cymdeithasol ar draws Powys gyfan. Mae hon yn dasg fawr gan fod nifer fawr o gerddi sy'n cymryd rhan yn y cynllun ym Mhowys. Yn aml gofynnir iddi am help o bob cwr o Gymru a'r DU.

Fe wnaeth Jude ynghyd â 4 arall greu Crefftwyr Llandrindod - cyfle i ddweud 'diolch' i bobl, grwpiau a busnesau'r dref. Mae hi hefyd yn gwirfoddoli ar gyfer Carnifal Llandrindod, Flicks in Llandod sticks a Chwarae Radnor. Mae Jude fel arfer yn gwirfoddoli bob dydd.

Enwebwyd Jude gan 6 o bobl, dywedodd un ohonynt:

"Nid dim ond yr hyn y mae Jude yn ei wneud, sy'n gwneud ei ffigwr mor ysbrydoledig i eraill, ond y ffordd y mae'n mynd ati. Hyd yn oed ar ôl yr holl blynyddoedd lawer o roi, mae hi wedi cadw'r egni, y brwdfrydedd a'r angerdd ag yr oedd efo yn y cychwyn. "

 

 

Enillydd unigol Iechyd a Lles

ALAN OWEN

Mae Alan wedi gwirfoddoli yng Nghlwb Rygbi Y Drenewydd ers dros 25 mlynedd. Ffurfiwyd y clwb ym 1925 ac mae'n un o brif ochrau canolbarth Cymru. Ar hyn o bryd mae'r tîm cyntaf yn chwarae yn adran Genedlaethol cyngrhair gogledd URC 2.

Mae'n wirfoddoli bum neu chwe gwaith yr wythnos, gan gynnwys y rhan fwyaf o ddydd Sul. Mae rôl wirfoddoli Alan yn cynnwys rheoli adran Iau y Clwb sy'n cynnwys; trefnu gemau, hyfforddi, bwydo a throsglwyddo dros 150 o chwaraewyr o dan 8 oed i dan 16 oed. Mae hefyd yn helpu gyda'r tîm ieuenctid ac yn helpu i reoli cyfleusterau'r clwb. Mae Alan hefyd yn cynrychioli'r clwb ar wahanol bwyllgorau allanol.

Mae'r bobl ifanc sy'n elwa o ymdrechion Alan yn cael y cyfle i chwarae rygbi, yn derbyn hyfforddiant rhagorol ac yn rhan o amgylchedd tîm. Mae'r ieuenctid hefyd yn cael eu disgyblu, a'u cyfrifoldeb fel eu bod yn dod yn aelodau gwerthfawr o'r gymuned. Mae rhai o'r hyfforddwyr y mae wedi eu cyflwyno i'r gêm bellach mewn swyddi hyfforddi uwch gyda'r clwb a sefydliadau eraill. Mae hefyd yn ymgymryd â cheisiadau grant, archwiliadau clwb a llawer mwy. Gelwir Alan yn 'Clwb Rygbi Mr Y Drenewydd'.

Dywedodd enwebydd Alan:

"Mae ei ymrwymiad i'r clwb ac yn enwedig y bobl ifanc yn hollbwysig wrth ddatblygu chwaraewyr ifanc, gwrywaidd a benywaidd. Mae'n sicr yn ysbrydoli eraill i gyflawni. Mae'n ddi-gwestiwn y sylfaen ar gyfer adeiladu llwyddiant y clwb yn y gorffennol a'r dyfodol. "

Enillydd y Grwp Iechyd a Lles

CAMAD

Mae Action Community Machynlleth and District (CAMAD) yn fudiad gwirfoddoli sy'n gwella bywydau pobl hyn sydd yn agored i niwed yn Nyffryn Dyfi. Mae'n cynnig ei wasanaethau i bobl sy'n henoed, methu adael y ty, yn anabl, ynysig, neu'n cael problemau gyda iechyd meddwl neu bryder cymdeithasol. Mae'n gweithredu fel canolbwynt ar gyfer gwirfoddoli yn yr ardal. Mae'r gweithgareddau sydd ar gael yn cynnwys Clwb Cinio sy'n cynnig cludiant i ac o gartrefi, Clwb Traed lle mae gwirfoddolwyr hyfforddedig yn torri ewinedd toes, Pryd ar Glud, Pathway sy'n sesiwn galw heibio iechyd meddwl, gwasanaeth Car Cymunedol i gludo cleientiaid i apwyntiadau a chymorth gwirfoddol yn y cartref ar gyfer garddio ysgafn, siopa ac yn y blaen. Mae'r holl weithgareddau hyn yn darparu cyswllt cymdeithasol gwerthfawr i bobl nad ydynt o reidrwydd yn gallu mynd allan am ba bynnag reswm. Mae'r gymuned yn gwerthfawrogi'r gwasanaethau a ddarperir ganddynt.

Mae rhai o'r gwirfoddolwyr wedi bod gyda'r sefydliad ers 20 mlynedd. Ar hyn o bryd mae 21 o wirfoddolwyr. Mae gwirfoddolwyr yn cael eu recriwtio yn bennaf trwy gair geg a hysbysebu. Mae gwirfoddolwyr yn cael amryw o gyrsiau hyfforddi a gweithdrefnau. Trawsdoriad eang o'r gwirfoddolwyr cymunedol.

Trwy'r gwasanaethau maent yn eu darparu gallant ddod yn ymwybodol o anghenion eraill y gellir eu trosglwyddo i'r asiantaethau cymorth perthnasol, gan ddarparu cyswllt pwysig â chymorth arall pan fo angen.

Dywedodd enwebydd CAMAD Angela Edwards:

"Mae'r gwirfoddolwyr yn mwynhau eu gwaith ac yn cael llawer allan o rhoi yn ôl i'w cymuned lleol. Mae'r derbynnwyr yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi ac mae'n hyrwyddo teimlad o ofal ac ymroddiad yn y gymuned lleol. Os yw pob un o'r gwirfoddolwyr yn rhoi ychydig o oriau bob wythnos mae'n yn ychwanegu i fyny ac yn cael ei werthfawrogi'n fawr gan aelodau llai galluog yn y  gymuned lleol ".

Enillydd unigol Gweithredu Cymunedol

SUSAN HODGETTS

"Mae Sue yn gwirfoddoli fel ymddiriedolwr ac ymgynghorydd busnes ar gyfer Cwmni Buddiant Cymunedol Theatr y Hay am y 5 mlynedd. Mae'r grŵp yn cynnig astudiaethau theatr a arweinir yn broffesiynol, gweithdai drama / sgiliau perfformiad mewn lleoliadau lleol a grŵp gwneuthurwyr ffilm, sydd yn addas i bawb ar bob lefel. Maent hefyd yn cynnig theatr ieuenctid iau a ieuenctid sydd yn  boblogaidd iawn i bobl ifanc rhwng 7 a 16 oed. Mae Sue yn helpu gyda cheisiadau am arian, gwisgoedd, propiau a setiau, ac mae'n cynllunio posteri. Yn ogystal â chefnogi'r grŵp theatr, mae hi hefyd yn wirfoddoli :

• fel ymddiriedolwr ar gyfer Materion Dementia ym Mhowys

• fel Llywydd Sefydliad y Merched

• fel Cadeirydd Caffi Dydd Hay, ac mae wedi gwirfoddoli gyda hwy am 4 blynedd a hanner

• fel cadeirydd Grŵp Hanes y Gelli ac wedi gwneud hyn ar gyfer 3 blynedd

• i wneud y wefan ar gyfer y Gerddi Cymunedol yn Y Gelli Gandryll

• yn y clwb Hay Luncheon a gynhaliwyd yn y Neuadd Masonic

mae'n anodd rhoi ffigwr i'r oriau gwirfoddoli y mae Sue yn ei wneud, ond dywedodd ei enwebydd am Hay Theatre CIC mae hi'n gwirfoddoli o leiaf 3 gwaith yr wythnos. Mae cyfraniad Sue yn yr holl grwpiau hyn yn darparu cysylltiadau gwerthfawr yn y gymuned. Er enghraifft, mae Hay Theatre yn darparu ysgogiad rheolaidd ac adloniant i'r henoed yng nghaffi Hay Days ac mae hyn hefyd yn ymestyn i glwb Hay Luncheon. Dywedodd y enwebydd Janine Sharp: "Mae hi'n pwyso â'm hwyliau craf, yn gwneud cinio iach pan fyddwn ni'n gweithio ac yn gyffredinol yn rhyfeddol. Mae Sue yn cydnabod ei sefyllfa ffodus o ymddeol yn gynnar, ac mae'n rhannu ei ffortiwn da yn anhunanol, nid oherwydd bod yn rhaid iddi wneud hyn, ond mae'r gymuned yn lle hapusach ac iachach i fyw ynddo. 

Enillydd y Grwp Natur a'r Feithrinfa

Gwarchodfa ffoaduriaid Talgarth a Aberhonddu (HBTS)

Dechreuodd Gwarchodfa ffoaduriaid HBTS ym mis Medi 2015 pan ddaeth grŵp o bobl at ei gilydd yn y Granari yn Y Gelli, ar ol iddyn nhw gweld ddelweddau'r arswydus or ffoaduriaid yn boddi yn y Canoldir. Mae'r grŵp wedi tyfu ers hynny, wedi trefnu mwy na 50 o weithgareddau ac erbyn hyn mae ganddi nhw dros 400 o aelodau. Rydym yn cydlynu cefnogaeth lleol i bobl sy'n ceisio lloches yn y DU, Ewrop a'r byd ehangach. Mae'r gweithgareddau'n canolbwyntio ar Talgarth, Y Gelli ag Aberhonddu. Roedd y cyfryngau cymdeithasol yn gatalydd i ehangu'r grŵp a dechreuodd pobl ddod at ei gilydd i wirfoddoli. Mynychodd tua 30 o gwirfoddolwyr newydd,  i'r Eglwys Gadeiriol i ddarganfod mwy am Ffoaduriaid HBTS. Yna dechreuodd y grŵp chwilio am leoliad di-dâl i gynnal cyfarfodydd a chynigiwyd hyn gan Glwb Rygbi Talgarth. Mae'r grŵp wedi'i seilio ar wybodaeth / sgiliau, rhwydweithiau  ac mae wedi tyfu oherwydd bod aelodau'n dod â'u ffrindiau i mewn.

Mae gan y grŵp dros 400 o ddilynwyr ar Facebook ac ar Away Days mae dros hanner cant o wirfoddolwyr yn cyfrannu. Yna gallant ddod yn aelodau a cefnogi'r grŵp mewn gwahanol ffyrdd. Mae'r grŵp yn cwrdd â'r rhan fwyaf o fisoedd a gall 15-20 o bobl fod yn bresennol. Maent yn gysylltiedig â City of Sanctuary (CoS), mudiad cymdeithasol eang sydd bellach â dros 80 o grwpiau lleol ledled y DU ac Iwerddon. Maent yn gweithio'n agos gyda CoS a grwpiau cefnogi ffoaduriaid tebyg yn Abertawe, Caerdydd a Chasnewydd.

Mae'r grŵp yn cefnogi cyrsiau Saesneg fel ail iaith yng Nghaerdydd ac Abertawe, ac yn casglu cyfrifiaduron a ffonau smart i'w defnyddio mewn dosbarthiadau Saesneg ac i helpu unigolion i gadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau. Gall hyn hefyd helpu i gael pobl i mewn i gyflogaeth. Dim ond dyrnaid o bobl sy'n chwilio am loches yn ein hardal ni, maent yn cefnogi'r rhai hynny mewn dinasoedd cyfagos yng Nghymru trwy gynnig ymweliadau seibiant i'n hardal heddychlon a hardd. Maent wedi cynnal mwy na 25 o ddiwrnodau seibiant hyd yma i grwpiau o hyd at 70 o bobl o bob oed sy'n chwilio am loches ac maent wedi'u lleoli yn dinasoedd De Cymru. Maent yn darparu cludiant, bwyd, gweithgareddau, chwaraeon ac adloniant, ond yn fwy na dim cyfeillgarwch a chroeso. Dywedodd un cyfranogwr: "Rwy'n eistedd yn fy ystafell, mae'n debyg i garchar o straen a phoeni. Rwy'n hapus iawn heddiw, diolch yn fawr iawn I chi"

Dywedodd ei enwebydd Bethan Groves:

"Maent yn achub bywydau ac yn cynnig cefnogaeth angenrheidiol a chroeso cynnes i Gymru - mae angen pobl o'r fath ar ddynoliaeth". 

Enillydd y Grwp Gweithredu Cymunedol

Gwirfyddolwyr gyrru ceir gymunedol Rhayader

Mae'r Cynllun Ceir Cymunedol wedi bod yn weithredol ers y 30 mlynedd diwethaf, bob dydd o'r wythnos. Mae gyrwyr gwirfoddol yn defnyddio eu cerbydau eu hunain i yrru teithwyr i ysbytai a phenodiadau iechyd eraill ym Mhowys, ond hefyd i'r ysbytai cyffredinol ac arbenigol rhanbarthol mawr yn Birmingham, Henffordd, Caerdydd a hyd yn oed Llundain. Maent hefyd yn cludo teithwyr i'w penodiadau yn y meddygon a'r deintyddion trwy gynllun Dial a Ride yn y dref. Mae'r Cynllun Ceir Cymunedol yn darparu gwasanaeth 24/7 i alluogi presenoldeb mewn apwyntiadau. Mae hyn yn hanfodol mewn cymuned lle mae canran fawr yn henoed ac na allant gyrru, a lle nad oes ffrindiau na theulu ar gael i'w cefnogi. Canlyniadau oherwydd hyn ydi, lleihau lefelau straen, cludiant diogel i apwyntiadau a chysylltiadau o fewn y gymuned lleol â gyrwyr y maent yn ymddiried ynddynt ac oddi yno. Ar hyn o bryd mae gan y cynllun 19 o wirfoddolwyr. Mae'r holl wirfoddolwyr yn cael eu gwirio gan DBS ac yn darparu cyfarwyddwyd  ar adeg sefydlu. Fe'u cefnogir bob dydd gan Gydlynydd Cludiant Cymunedol Arches. Rhwng Ebrill 2017 a Mawrth 2018, cynhaliodd y gyrwyr 89775.5 milltir o siwrnau a ddefnyddiwyd y gyrwyr 172 o weithiau. Cynhaliwyd cyfanswm o 2594.75 awr o yrru a 1215.5 awr o amser aros.

Dywedodd yr enwebydd, Alison Thomas:

"Gallaf roi cynnig personol i bob un ohonynt gan gyfeirio at eu dibynadwyedd, eu prydlondeb, eu brwdfrydedd a'u cymhelliant. Maent nid yn unig yn gyrru eu teithwyr - maent yn eu helpu i'w penodiadau, eistedd gyda nhw os ydyn nhw ar eu pennau eu hunain neu'n poeni, yn cysylltu ag ysbytai / wardiau i sicrhau lles y cleifion. Maent yn adrodd yn ôl atom os oes ganddynt unrhyw bryderon o gwbl am les eu cleifion, ac yn aml yn mynd heibio i alw y ddyletswydd i sicrhau bod eu teithwyr yn 'iawn'. Mae eu parodrwydd a'u hargaeledd i helpu, gyrru pellteroedd hir, ac aros am oriau lawer yn syndod parhaus a phleserus. Rwy'n falch o'n gyrwyr gwirfoddol am yr holl waith maen nhw'n ei wneud ar gyfer ein cymuned ". 

Enillydd unigol yr Ymddiriedolwr

Mark Powell

Mae Mark wedi bod yn gysylltiedig â CFfI Brycheiniog ers 10 oed. Mae gan CFfI Brycheiniog 13 clwb yn ei Ffederasiwn, gyda 600 o bobl ifanc yn cymryd rhan rhwng 10 a 26 oed. Mae clybiau ar agor i unrhyw un waeth a oes ganddynt gefndir amaethyddol. Mae'r gweithgareddau'n amrywio o ddrama, chwaraeon, siarad cyhoeddus, beirniadu stoc, hyfforddiant, cwisiau a chymdeithasu.

Dechreuodd ymglymiad Mark fel aelod o CFfI Llandefalle lle bu'n gwirfoddoli ac yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau. Cymerodd hefyd rôl cadeirydd clwb ac ysgrifennydd clwb. Gwnaeth Mark hefyd wirfoddoli ar lefel Sirol yn gwasanaethu ar lawer o bwyllgorau a chyflawni rôl Cadeirydd y Cystadlaethau.

Ar hyn o bryd, Mark yw Cadeirydd y Sir sy'n meddwl ei fod yn rhoi sawl awr o amser i hynny, a mae e yn reoli trwy gyfnod o newid mawr oherwydd pwysau ariannu. Mae hefyd yn cynorthwyo aelodau iau yn rheolaidd gyda hyfforddiant, gan roi'r sgiliau a'r hyder sydd eu hangen arnynt i lwyddo. Mae hefyd yn ysgrifennu ac yn cynhyrchu perfformiadau dramatig. Mae'n cynrychioli CFfI Brycheiniog mewn nifer o ddigwyddiadau ac mae'n gwasanaethu ar nifer o bwyllgorau sy'n hyrwyddo'r CFfI. Dywedodd enwebydd Mark, Claire Price: "Mae Mark yn wir llysgennad ein sefydliadau ac ni roddodd unrhyw amser ac ymrwymiad i gynifer o bobl ifanc yn well ac i sicrhau dyfodol ein sefydliad. Mae bob amser yn barod i helpu, mae ganddo gyfoeth o frwdfrydedd ac mae'n awyddus i roi ei wybodaeth a'i sgiliau i bobl ifanc well a'r sefydliad.

LEGGE-BOURKE Dyfarniad

JOAN WATSON

Mae Joan wedi bod yn gwirfoddoli ers 25 mlynedd, ac fel rheol mae'n gwneud 7 diwrnod yr wythnos. Roedd Joan ar y grŵp cychwynnol a sefydlodd y siop gymunedol yn Llanbadarn Fynydd. Mae hi'n dal i fod yn rhan o hyn hyd heddiw. Mae hi hefyd wedi bod yn rhan o'r pwyllgor chwaraeon, WI a CFfI. Mae Joan yn agor y siop bob bore yn yr wythnos am 7yb (8yb ar benwythnosau). Mae'n trefnu'r papurau, yn newid y tanwydd a'r goleuadau. Mae hi'n gweithredu'r siop tan 8.30yb pan fydd Megan (staff cyflogedig) a gwirfoddolwr yn dod i mewn. Yna, am 5pm bydd Joan yn dychwelyd i'r dyn i'r siop tan 6yb pan fydd hi'n troi oddi ar y tanwydd a'r goleuadau a'r cloeon. Ar benwythnosau mae hi'n dyni'r siop am hanner y dydd, yn hirach os yw'n brysur. Mae ymdrechion gwirfoddol Joan yn allweddol wrth gadw'r siop yn mynd, gan fod yr agoriad cynnar yn bwysig iawn. Mae Joan yn hyblyg iawn gan sicrhau bod y siop yn fuddiol bob amser. Yn aml mae'n sefyll i mewn i wirfoddolwyr eraill, mae'n gwneud sifftiau hirach pan fo angen, ac mae'n cadw'r siop yn ymestyn yn hirach mewn amserau ffermio prysur, ac yn aml yn agor y tu allan i oriau. Mae gwirfoddoli Joan wedi gwneud y siopau cymunedol yn ganolog yn y gymuned i bawb gyfarfod. Dywedodd enwebydd Joan:

"Roedd hyn yn torri tir yn y wlad ac mae wedi bod yn ganolbwynt i siopau eraill yng Nghymru. Nid yw Joan erioed yn ffynnu yn ei chefnogaeth i'r siop gymunedol ".

Gwobrau Cadetiaid Tân.

Ar hyn o bryd mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn rhedeg y rhaglen Cadetiaid Tân Cenedlaethol mewn nifer o orsafoedd tân ar draws y gwasanaeth ar gyfer pobl ifanc 13 -18 oed.

Mae'r cynlluniau'n cyfarfod ac yn rhedeg o orsaf dân lleol un noson yr wythnos (fel arfer yn ystod tymor ysgol).

Mae'r Cadetiaid Tân Cenedlaethol yn sefydliad ieuenctid addysgol lle mae'r nod yw galluogi pobl ifanc i ennill sgiliau, gwybodaeth a profiad cadarnhaol mewn amgylchedd hwyliog, diogel, tra'n datblygu sgiliau bywyd ac ysbrydoli pobl ifanc i wneud dewisiadau bywyd positif am eu dyfodol.

Yn ystod eu amser yn y cynllun, mae pobl ifanc yn cael cymhwyster BTEC, maen nhw'n profi'r un hyfforddiant a'r disgyblaeth y mae diffoddwyr tân yn ei brofi bob dydd yn ogystal â sgiliau tîm, dysgu a'r ysbryd cymunedol sy'n cyd-fynd â rôl diffoddwr tân.

Mae'r hyfforddwyr sy'n rhedeg pob cynllun yn wirfoddolwyr, mae rhai yn ddiffoddwyr tân r alw, mae rhai yn swyddogion o fewn y gwasanaeth, ac mae rhai ohonynt yn bobl o'r gymuned lleol. Mae'r bobl hyn yn rhoi'r gorau i 3 awr yr wythnos i rhedeg y cynlluniau, yn ychwanegol at hyn maent hefyd yn rhoi'r gorau i'w hamser ar ddiwrnodau eraill a phenwythnosau am weithgareddau fel gwobr Dug Caeredin, cyfarfodydd tîm, diwrnodau adeiladu tîm, digwyddiadau codi arin I elusennau a mwy.

Ennillydd Unibol Gwasanaeth Tan - Stephen Fisher

Mae Stephen wedi bod yn hyfforddwr cadet tân yn Llandrindod ers iddo ddechrau yn 2013. Mae hefyd yn ddiffoddwr tân ar-alwad a rheolwr o fewn cyngor sir Powys. Mae hefyd yn gwirfoddoli bob penwythnos fel dyfarnwr pêl-droed ac yn aml yn dyfarnu mwy na 2 gêm bob penwythnos gyda rhai gemau ychwanegol yn yr wythnos.

Ennillydd Tim Gwasanaeth Tan- Cadetiaid Tan Abercrave

Sefydlwyd cadetiau tân Abercrave yn 2013 gan ddefnyddio arian cymunedol o ynni Celtaidd. Mae gan y cynllun 12 o hyfforddwyr a 10 cadet.

Dame Shan Legge-Bourke - Enillydd Cyflawniad Oes

Cyflwynwyd gwobr cyflawniad oes i'r Fonesig Shân Legge-Bourke i gydnabod ei chyfraniad fel Llywydd PAVO, ac am ei gwaith gwirfoddol diflino a chefnogaeth gwirfoddoli ledled Powys.

Gwirfoddolwr y Flwyddyn Powys Dathliad o wirfoddoli

Cliciwch ar y ddolen isod i weld Llyfryn Gwirfoddolwr y Flwyddyn 2018 Powys:

https://issuu.com/pavotraining/docs/pvo /souvenir_programme_2018_final_

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Check out the @PAVOtweets Health and Social Care blog detailing volunteering opportunities with @MacmillanCymru and… twitter.com/i/web/status/1…

Mae gwybodaeth am fudiadau a gwasanaethau trydydd sector perthnasol yn awr yn cael ei rhannu rhwng @InfoEngine1 cro… twitter.com/i/web/status/1…

Information about relevant third sector organisations and services is now being shared between third sector databas… twitter.com/i/web/status/1…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru