PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Gwneud gwahaniaeth

Gall gwirfoddolwyr wneud cyfraniad mawr i wasanaethau sy'n cefnogi ac yn datblygu lles ac annibyniaeth ymysg pobl hŷn, pobl gyda chyflyrau iechyd hirdymor, a gofalwyr.

Mae pobl yn rhoi o'u hamser mewn ffyrdd hynod amrywiol, megis:

 • Rhoi cyngor i bobl sydd â phroblemau iechyd penodol;
 • Cynllun Cyfeillion (trigolion mewn cartrefi preswyl neu yn y gymuned);
 • Rhedeg grwpiau cymdeithasol (cwrdd a chyfarch, paratoi lluniaeth, trefnu gweithgareddau);
 • Rhedeg dosbarthiadau ymarfer (e.e. ymarfer wrth eistedd mewn cadair);
 • Codi arian
 • Gofal personol (e.e. torri ewinedd, trin gwallt)
 • Darllen i bobl sydd wedi colli eu golwg
 • Rhedeg gweithgareddau celf a chrefft (e.e. gweu, paentio);
 • Cadw cwmni wrth fynd am dro;
 • Bydis siopa;
 • Cludiant (e.e. mynd â rhywun i nôl presgripsiwn).

Wyddoch chi?

Mae rhyw 85,000 o wirfoddolwyr ym maes iechyd, gofal cymdeithasol a gwasanaethau lles yng Nghymru, sy'n cyfateb i ryw 30,000 o swyddi llawn amser.

Pam gwirfoddoli?

Mae unigolion sy'n gwirfoddoli yn cael cyfle i ddysgu sgiliau newydd, cael gwybodaeth newydd, gwneud ffrindiau newydd, cynyddu hunan hyder, a gwella rhagolygon gyrfa neu waith. Hefyd, mae gwirfoddoli'n gallu helpu pobl i gadw'n weithgar, a chyfrannu at iechyd corfforol a lles meddyliol.

Ffurflen gais gwirfoddol

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

POWYS WAR MEMORIALS PROJECT - GRANTS AVAILABLE up to £5,000 available to repair or restore World War 1 memorials in… twitter.com/i/web/status/9…

Brecon Rotary Community Chest Small Grants Scheme for local charities & other organisations supporting community li… twitter.com/i/web/status/9…

Could you be a life saver? ♥️ A community defibrillator has been installed outside our building. @comheartbeat wil… twitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru