PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Beth yw gwirfoddoli?

Mae gwirfoddoli yn gyfle i gymryd rhan. Gallai hyn fod yn eich cymuned leol neu hyd yn oed dramor! Mae'n gyfle i gwrdd â phobl newydd, gwneud ffrindiau gydol oes a chael hwyl. Mae'n ymwneud â helpu eraill a rhoi rhywbeth yn ôl, ond nid yw hynny'n golygu na fyddwch yn cael unrhyw beth yn ôl eich hun. Fel rhan o'ch gwirfoddoli gallwch ddysgu sgiliau newydd, ennill cydnabyddiaeth a chymwysterau.

Mae sawl math o rolau gwirfoddolwyr fel: codi arian; cymorth cyntaf; ymgyrchu; cyfrifiaduron a dylunio; hyfforddi chwaraeon; arweinyddiaeth ieuenctid.

Mae 3,500 o grwpiau gwirfoddol a chymunedol ym Mhowys, sydd yn rhoi rhestr A-Y llawn, megis: y celfyddydau - drama, dawns i gerddoriaeth; iechyd a gofal cymdeithasol; siopau elusen; chwaraeon amatur, yr amgylchedd a chadwraeth.

Efallai eich bod eisoes yn gwirfoddoli, er enghraifft: codi arian ar gyfer Ffermwyr Ifanc, Plant mewn Angen neu Comic Relief; fel arweinydd ifanc mewn sgowtiaid, geidiaid neu gadetiaid; hyfforddi rhai iau.

Ble i gael gwybod am wirfoddoli?

Canolfan Gwirfoddolwyr Powys yn gweithio gyda 9 o ganolfannau / cymuned gwirfoddolwyr lleol yn cefnogi seiliedig ledled Powys, a'u gwaith hwy yw eich helpu chi i ddod o hyd lefydd i wirfoddoli.

Dod o hyd i'ch Partneriaid Cyflenwi Lleol agosaf.

Gwefan Gwirfoddoli Cymru

Mae'r wefan hon yn cynnwys manylion cannoedd o gyfleoedd ym Mhowys. Y cwbl sydd angen ei wneud yw nodi eich cod post a dewis o'r 40 categori o gyfleoedd. Mae logo Gwirvol yn dangos pa rai sy'n addas i bobl ifanc 16-25 oed.

Cliciwch ar y ddolen i Wefan Gwirfoddoli Cymru i ddarllen mwy.

http://www.gwirfoddolicymru.net/

Gwirvol Youth Led Grants Still Time to Apply!

Small grants up to £600 are available form PAVO to run a project that provides volunteering opportunities for young people aged 14-25 years.

The young people can be from an existing group or just young people coming together to run a project of their own choosing. The application must be written by a young person.

Past projects have included organising fundraising events to support local charities, local environmental schemes, and improving facilities for older people.

A panel of young people from Powys will assess the applications.

Follow the link HERE to find out more!

Closing date for applications is 31 October 2017.

If you would like to discuss your ideas and project contact Michiel Blees on 01597 822191 or email: michiel.blees@pavo.org.uk

Gwirfoddolwyr y Mileniwm i rai 14-25 oed

Mae Gwirfoddolwyr y Mileniwm yn gynllun tystysgrif a gydnabyddir yn genedlaethol gyda thystysgrifau am 50, 100 a 200 awr o wirfoddoli. Mae ennill tystysgrif yn dangos menter a chyfrifoldeb cymdeithasol sydd mor bwysig ar gyfer ceisiadau coleg, prifysgol a swyddi yn yr amgylchedd economaidd cystadleuol sydd ohoni. Mae gwirfoddoli yn cynnwys codi arian, bod yn arweinydd ifanc neu hyfforddi a mentora a gall fod gyda mwy nag un grŵp, clwb neu elusen.

Gallwch gynnwys:

  • Gwirfoddoli gyda mwy nag un sefydliad
  • Cynnwys hyd at 50 awr ar gyfer y 3 mis cyn eich Dyddiad Dechrau
  • Cynnwys amser teithio, cynllunio a hyfforddiant ar eich cyfer gwirfoddoli.

Cwblhewch a dychwelwch ffurflen dechrau (gweler y ddolen isod) at eich biwro gwirfoddoli agosaf.

Gwybodaeth i Fudiadau

Partneriaid Cyflenwi

Efallai y bydd mudiadau sydd â nifer fawr o wirfoddolwyr 16-25 oed am ystyried bod yn bartner cyflenwi ar gyfer cynllun Gwirfoddolwyr y Mileniwm a bod yn gyfrifol am eu gwaith gweinyddol eu hunain a dyfarnu tystysgrifau. Mae'n bosib y bydd cyllid ar gael i gefnogi treuliau gwirfoddolwyr hefyd. Ewch at y dudalen berthnasol ar wefan GwirVol am fwy o fanylion.

Os Rhowch, fe Gewch

Mae dulliau achredu eraill ar gael ar gyfer Gwirfoddoli gyda Phobl Ifanc - gweler canllawiau Gwirvol ar adnabod ac achredu cyfleoedd gwirfoddoli ar gyfer pobl ifanc yma: Os rhowch fe Gewch

CYLLID GRANT

Grantiau dan Arweiniad Pobl Ifanc 14-25 oed

Mae grantiau bach (gwerth tua £1000) ar gael trwy PAVO i redeg prosiect sy'n cynnig cyfleoedd gwirfoddoli i bobl ifanc 14-25 oed. Gall y bobl ifanc fod yn rhan o grŵp sy'n bodoli eisoes, neu unigolion sy'n dod at eil gilydd i redeg prosiect penodol. Mae'r rhaid i berson ifanc lunio'r cais. Ymhlith prosiectau'r gorffennol mae: trefnu digwyddiadau codi arian i gefnogi elusennau lleol, cynlluniau amgylcheddol lleol, a gwella cyfleusterau ar gyfer pobl hŷn. Dyfernir y grantiau gan y panel pobl ifanc.

Gwirvol

Partneriaeth amrywiol unigryw yng Nghymru yw Gwirvol, sy'n hyrwyddo, cefnogi a helpu datblygu gwirfoddoli gan bobl ifanc, dan ddylanwad barn pobl ifanc trwy Gwirforce, ein mudiad partner sy'n cael ei arwain gan bobl ifanc.

Nod Cynlluniau Grant Gwirvol ar gyfer Gwirfoddoli gan Bobl Ifanc, yw cefnogi cyflenwi amrediad eang o gyfleoedd gwirfoddoli newydd yng Nghymru a thramor i gefnogi'r newid sylweddol mewn mynediad at wirfoddol i bobl ifanc 16-25 ac yn enwedig i bobl ifanc ddifreintiedig. Mae pedwar llinyn cyllid gwahanol ar gael o fewn cynllun grantiau Gwirvol:-

  1. Creu Cyfleoedd
  2. Hyrwyddo
  3. Rhyngwladol - Noder - nid yw grantiau Rhyngwladol ar gael ar hyn o bryd
  4. Gwirfoddolwyr y Mileniwm

Am fwy o wybodaeth ar Grantiau Gwirvol, cliciwch yma.

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

THE CAVE FOUNDATION - Grants up to £7,000 for local & national charities in working in fields of health, welfare, c… twitter.com/i/web/status/9…

Dementia Action Week: the best way to find out what helps: listen to a person living with dementia and a carer - Fr… twitter.com/i/web/status/9…

THE EDGE FUND Grants up to £3,000 for organisations that are taking action to challenge the abuse of power and work… twitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru