PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Gwirfoddolwyr Ysbyty’r Barcud Coch

Astudiaeth Achos Canolfan Gwirfoddoli Powys - Rhagfyr 2017

Bydd Cynllun Peilot y Barcud Coch yn cychwyn yn Ysbyty Llanidloes ym mis Ionawr 2018. Mae'r disgrifiadau rôl wedi eu cwblhau. Bu Canolfan Gwirfoddoli Powys yn gweithio gyda Choleg Y Drenewydd i annog myfyrwyr i geisio am gyfle gwirfoddol a chafwyd hyd i ymgeisydd aeddfed gan Fiwro Gwirfoddolwyr De Maldwyn (BGDM). Yn yr Astudiaeth Achos hon byddwn yn canolbwyntio ar y pedwar myfyriwr coleg.

Myfyrwyr Coleg

Derbyniwyd ceisiadau gan bedwar myfyriwr ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar gyfer Cynllun Gwirfoddoli'r Barcud Coch. Aethant ar y cyd gydag ymgeisydd BGDM - Diane ar gyfer cyfweliad gyda'r Uwch Chwaer Julie Lewis ar 19eg Rhagfyr yn Ysbyty Llanidloes, lle bydd y cynllun peilot cyntaf yn cychwyn ym mis Ionawr 2018

Roedd yr adborth gan Julie Lewis yn dilyn y cyfweliadau'n gadarnhaol iawn, ac maent bellach yn cwblhau'r broses ymgeisio.

Gwirfoddoli yn Ysbytai BIAP

Mae gwirfoddolwyr yn rhan bwysig iawn o'r GIG, yn enwedig mewn sir wledig megis Powys.

Mae'r gwirfoddolwyr yn rhan allweddol o'r gwasanaethau a ddarperir, ac yn gwneud gwahaniaeth ac yn cyfoethogi bywydau cleifion. Mae'r gwirfoddolwyr yn cyfrannu amser ac egni er budd eraill yn y gymuned.

Ydy hyn yn gyffrous?

Ruth

"cyfle gwych i ennill profiad perthnasol i'm helpu gyda'm huchelgais i fod yn nyrs oedolion"

Ben

"edrych ymlaen at ddefnyddio'r hyn a ddysgwyd yn yr ystafell ddosbarth mewn sefyllfa ymarferol"

Lucy

"cyfle rhagorol i ddatblygu sgiliau sydd gennyf eisoes a magu rhai newydd"

Amy

"bydd yn ddiddorol gweld sut mae'r ysbyty'n gweithio a'r hyn y mae'r staff yn ei wneud wrth ofalu am gleifion. Bydd yn brofiad hynod werthfawr"

Fel un o'n gwirfoddolwyr gwerthfawr, gallwn gynnig cyfleoedd ichi:

 • codi gwên ar wyneb rhywun
 • gwneud ffrindiau newydd
 • dysgu sgiliau newydd, a chynigir hyfforddiant i'ch cefnogi yn eich rôl wirfoddol
 • dysgu sut y darperir gwasanaethau iechyd a gofal ym Mhowys, a'n cynorthwyo ni i wella sut y cyflenwir y gwasanaethau hynny
 • dysgu mwy am ffyrdd o fyw iachus a sut y gallwch helpu'ch hunan a phobl agos atoch i wella eu hiechyd a llesiant.

Cefnogaeth Canolfan Gwirfoddoli Powys

Mae wedi cymryd 18 mis o gydweithio rhwng BIAP a CGP i gyrraedd y pwynt yma.

Roedd yn rhaid inni wirio'r polisïau gwirfoddoli, a llunio polisi i alluogi gwirfoddolwyr 16 oed i ymuno â'r cynllun. Bu CGP a BIAP yn cydweithio i lunio disgrifiad rôl ar gyfer y gwirfoddolwyr, ac unwaith y penderfynwyd taw Llanidloes fyddai lleoliad y cynllun peilot, aethom i weld coleg Y Drenewydd i'w gyflwyno i grŵp o fyfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol oedd yn llawn cyffro.

Er taw dim ond pedwar myfyriwr a awgrymwyd i gychwyn, mae llawer o fyfyrwyr eraill yn disgwyl gweld canlyniadau'r cynllun peilot er mwyn cael ymuno â'r cynllun mewn un o'r ysbytai lleol eraill.

Wrth inni deithio o gwmpas, daeth mam myfyriwr yng Ngholeg yr Amwythig atom i holi am fanylion, ac mae diddordeb yn y coleg hwnnw hefyd i fod yn rhan o'r cynllun.

Buan iawn mae newyddion da'n lledu.

16+

Un o fanteision y cynllun Ysbytai yw y gallwn rannu gyda sefydliadau eraill fod BIAP bellach yn derbyn gwirfoddolwyr 16+ yn lle rhai 18+ fel arfer. Bydd hyn yn annog sefydliadau eraill i edrych ar eu polisïau eto efallai.

Digwyddiadau a Chyflwyniadau

Yn ystod y 6 mis diwethaf, rydym wedi mynychu nifer o ddigwyddiadau a chyflwyniadau mewn Colegau amrywiol, gan weithio tuag at y Cynllun Gwirfoddoli mewn Ysbytai ac i gynyddu cyfraniad gwirfoddolwyr ifainc yn gyffredinol. Mae'r Groes Goch a BGDM wedi rhannu'r llwyfan o ran y cyflwyniadau, a threfnwyd gweithdai gwirfoddoli ar gyfer y myfyrwyr hefyd.

Mwy o leoliadau

Ymhlith rhai o'r sefydliadau lle cafwyd hyd i leoliadau ar gyfer myfyrwyr yn dilyn ein hymweliadau â'r Colegau mae 'Arthritis Care' a'r Groes Goch.

Beth nesaf?

 • Cychwyn y cynllun peilot fydd y cam nesaf
 • Ni phenderfynwyd eto beth fydd hyd y cyfnod treialu
 • Byddwn yn gweithio gydag Ysbytai eraill i'w paratoi'n barod at y cynllun
 • Byddwn yn monitro'r cynllun peilot
 • Byddwn yn gweithio gyda'r Cysylltwyr a phartneriaid Cyflenwi ar y camau nesaf
 • Yn dilyn cyfnod treialu llwyddiannus, byddwn yn rhoi'r cynllun ar waith ar hyd a lled Powys

Canolfan Gwirfoddoli ac Ailgylchu Ystradgynlais

Agorodd Canolfan Gwirfoddoli Ystradgynlais ym mis Mawrth 1984. Yn y dyddiau cynnar, roedd yn gweithio allan o ystafell ar rent mewn siop yng nghanol y dref. Yn 2004 penderfynwyd prynu adeilad yn y dref, cyflawnwyd y gwaith oedd ei angen i gydymffurfio â'r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd, ac o ganlyniad roedd mwy o gyfleoedd ar gael i helpu'r gymuned. Prynwyd dau sgwter symudedd i'w rhentu allan, ynghyd â chymhorthion eraill i helpu pobl anabl. Cychwynnodd y rheolwr presennol Caroline Massey, yn ei swydd ym 1999; yr un pryd dechreuodd y canolfan fynd o nerth i nerth a sefydlu gweithgareddau a seilir yn y gymuned, megis grŵp crefftau, ac o ganlyniad roedd mwy o gyfleoedd gwirfoddoli ar gael.

Ar ôl symud i'r adeilad newydd, cychwynnwyd siop offer ar ôl i ddwy ddynes roi offer eu gŵyr diweddar i'r canolfan; mae'r fenter hon wedi ehangu wrth i ddynion dechrau gwirfoddoli, llawer ohonynt yn gyn glowyr; o ganlyniad i sefydlu'r 'sied offer' roedd gan y dynion hyn ddiddordeb a chyfle i dreulio amser yng nghwmni pobl gyda diddordebau cyffredin. Mae'r fenter hon yn llwyddiant o hyd, ac mae gwasanaeth ailwampio offer dal ar gael heddiw.

Yn 2010 symudodd y prosiect ailgylchu [enw'r prosiect erbyn hyn], i adeilad llawer mwy, sef hen ffatri Remploy ar gyrion y dref. Oherwydd yr adeilad mwy, roedd llawer mwy o gyfleoedd ar gael. Symudodd Canolfan Gwirfoddoli Ystradgynlais i'r un adeilad yn 2014 er mwyn cynnig yr holl wasanaethau o un lleoliad; mae'n chwarae rôl hollbwysig o safbwynt lleihau'r gwastraff sy'n mynd i safleoedd tirlenwi. Bydd gwirfoddolwyr yn casglu dodrefn ail-law a gyfrannwyd o gymunedau lleol gan ddefnyddio Cerbydau'r Canolfan, i'w harddangos mewn ardal eang o fewn y Canolfan Gwirfoddoli, yn ogystal â'u hysbysebu ar gyfryngau cymdeithasol. Mae'r dodrefn ar gael i'w brynu am brisiau rhesymol a chystadleuol, sy'n golygu gwasanaeth defnyddiol ar gyfer y gymuned, yn enwedig unigolion ar incwm isel. Yn ogystal, gallwn gynnig pecynnau dodrefn i bobl sy'n symud i'w cartref eu hunain am y tro cyntaf, neu sy'n adleoli oherwydd amgylchiadau anodd, e.e. symud allan o loches, neu wrth gael eu rhyddhau o'r carchar.

Mae'r adran goed yn casglu coed nad oes ei eisiau, ac fe'i ddefnyddir i greu eitemau newydd megis dodrefn i'r ardd, blychau adar, blychau tlysau a phethau eraill. Mae nifer o fanteision ynghlwm wrth y gwasanaeth hwn, megis peidio anfon coed at safleoedd tirlenwi, gwneud eitemau sy'n defnyddio gwirfoddolwyr yn y gymuned yn y broses cynhyrchu yn ogystal â chreu incwm wrth werthu'r nwyddau.

Eitemau ar werth yn y siop elusennol

Mae’r Canolfan Gwirfoddoli hefyd yn lleoliad ar gyfer gweithgarwch cymunedol yn ystod yr wythnos; ymhlith y gweithgareddau rheolaidd mae’r Clwb Swyddi wythnosol gan yr Adran Waith a Phensiynau sy’n cefnogi pobl ifanc sy’n chwilio am waith, clwb crefftau sydd â phwyslais ar ddefnyddio eitemau a ailgylchwyd i greu nwyddau, Grŵp Twrnio Coed Ystrad sy’n defnyddio’r turn yn y gweithdy i greu eitemau pren, Dyfeisiau newydd, sef sesiwn TG ar ddefnyddio offer megis llechen, gliniadur a ffonau symudol, ac mae grŵp Cerfio Ffyn De Cymru’n cwrdd bob wythnos - grŵp o bobl yn eu 80au sy’n mwynhau prynhawn o gerfio ffyn cerdded, ac mae clwb ffrindiau a chymdogion yn cwrdd ar ddydd Gwener (FAN) sy’n gyfle i aelodau’r gymuned o gefndiroedd ac o wledydd amrywiol ddod at ei gilydd i gwrdd a gwneud ffrindiau newydd, ac ymarfer sgiliau iaith yr un pryd. Mae’r sesiwn hwn yn hynod ddefnyddiol i’r 6 theulu o Syria sydd wedi symud i fyw i Ystradgynlais dros y 18 mis diwethaf.

 

Ni fyddai’n bosib i hyn oll ddigwydd heb gefnogaeth nifer fawr o wirfoddolwyr sy’n sicrhau fod y Canolfan yn parhau i weithredu. Maent yn amrywio o yrwyr sy’n casglu ac yn cludo dodrefn, gyrwyr sy’n mynd ag unigolion i apwyntiadau, pobl sy’n cerdded cŵn, tasgau bach ymarferol (cynnal a chadw), unigolion sy’n mynd i siopa ar ran eraill, y timau sy’n rhedeg y siop a’r siop ddodrefn, pobl sy’n atgyweirio/adnewyddu dodrefn, seiri coed, trwsio offer a hyd yn oed gwirfoddolwyr sy’n gwerthu eitemau ar E-bay!! Mae’r rhestr yn ddiddiwedd, a dweud y gwir mae dros 150 o wirfoddolwyr yn gysylltiedig â sicrhau fod y canolfan yn llwyddiant. 

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys yn chwarae rôl werthfawr wrth gefnogi sefydliadau’r trydydd sector megis Canolfan Gwirfoddoli Ystradgynlais. Mae’r e-fwletin misol a anfonir at holl aelodau PAVO yn hynod ddefnyddiol i Caroline oherwydd mae’n ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf mewn deddfwriaeth megis cyfraith cyflogaeth a diogelu data. Mae Caroline yn hoffi’r ffordd y rhennir yr wybodaeth yn yr e-fwletin sy’n cyfleu’r prif bwyntiau y mae angen i fudiadau fod yn ymwybodol ohonynt.

Gwasanaeth arall sy’n ddefnyddiol iawn o safbwynt Caroline yw’r Wybodaeth Cyllido; meddai  “rwyf yn gallu edrych drosto’n gyflym i weld pa gyllidwyr newydd sy’n weithredol, ac yn gallu bod o fudd i’r Canolfan er mwyn cefnogi prosiectau.  Does dim gormod o wybodaeth dechnegol yn yr e-fwletin ond mae’n rhestru’r angen a ble i fynd ar gyfer pethau penodol. Mae’n rhwyddach o lawer i’w ddeall a’i drosglwyddo.”

 

 

Shakespeare Link

Cwmni ac elusen yw 'Shakespeare Link' a'i nod yw defnyddio Shakespeare er budd y gymuned, tu hwnt i'r theatr a'r byd academaidd. Fe'i sefydlwyd ym 1992 pan sylweddolodd Sue Best a Philip Bowen, oedd wedi cwrdd yn ystod y 1980au yn yr 'English Shakespeare Company', bod angen gallu defnyddio drama, yn enwedig gweithiau Shakespeare, mewn ffordd adweithiol ymatebol, a dan arweiniad cleientiaid. Mae 'Shakespeare Link' wedi teithio'r byd, gan weithio gyda'r Cyngor Prydeinig i gysylltu â grwpiau o bobl o bedwar ban byd, yn ogystal ag ar lefel leol.

Lleolir y cwmni yn Penlanole, Llanwrthwl, ac yn CCB mis Mawrth 2006, awgrymwyd cael sylfaen theatr go iawn, a dyna gychwyn cysyniad y Glôb Helyg. Datblygodd pethau'n gyflym iawn. Anfonwyd cynlluniau gan Theatr y Glôb yn Llundain, a defnyddiwyd y rhain fel sail ar gyfer theatr tua thraean ei maint. Cychwynnwyd ar y gwaith plannu ar 3ydd Ebrill 2006 gyda chymorth Dr Becky Heaton oedd yn cynnal cynllun treialu helyg yn Llysdinam, a thîm o 5 o wirfoddolwyr. Defnyddiwyd planhigion helyg talach na'r arfer, er mwyn caniatáu creu bwâu. Adeiladwyd llwyfan, ac roedd y cwbl yn barod ar gyfer y perfformiad cyntaf oedd yn digwydd ar ben-blwydd Shakespeare sef, 23ain Ebrill.

Mae nod yr elusen yn syml iawn- 'addysgu'r cyhoedd yn gyffredinol trwy weithiau Shakespeare'. Mae Shakespeare yn ysgogi Cyfathrebu a Dadlau, a dros y blynyddoedd mae Sue a Phil wedi gweithio gyda grwpiau amrywiol gan gynnwys yr 'Institute of Family Therapists', carcharorion, pensiynwyr mewn gweithdai 'Rhoi Cynnig Ar', nifer fawr o gwmnïau theatr, ac maent wedi sefydlu'r Prosiect i'r Byddar, i weithio ar berfformiadau sy'n defnyddio iaith arwyddion.

i ddarllen a gweld mwy cliciwch ar y ddolen yma.

Tools For Self Reliance Cymru

Tools For Self Reliance Cymru is a charity and company limited by guarantee based in Crickhowell, Brecknockshire.

They aim to improve the lives of African artisans and their families by providing them with quality refurbished recycled tools and training

To read more click on the link here.

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Great advice. Please also feel free to contact PAVO's @PowysConnectors twitter.com/PublicHealthW/…

POWYS WAR MEMORIALS PROJECT - GRANTS AVAILABLE up to £5,000 available to repair or restore World War 1 memorials in… twitter.com/i/web/status/9…

Brecon Rotary Community Chest Small Grants Scheme for local charities & other organisations supporting community li… twitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru