PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Gwasanaeth Cyfeillio Powys - y gwasanaeth cyntaf yng Nghymru i ennill Marc Ansawdd Cynlluniau Cyfeillio

Mae Gwasanaeth Cyfeillio Powys, gyda Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO), wedi gweithio’n galed dros y naw mis diwethaf ac yn ddiweddar wedi ennill nod ansawdd QiB (Quality in Befriending) mewn cydnabyddiaeth o’r gwasanaeth diogel a chymwys sy’n cael ei ddarparu ar draws Powys.

Wedi ei lansio gan Rwydwaith Cyfeillio’r Alban (Befriending Network Scotland yn 2010, mae QiB yn nod ansawdd yn arbennig ar gyfer prosiectau cyfeillio. Mae’r safonau a amlinellir yn QiB yn cysylltu’n agos â Chod Ymarfer Cyfeillio (Befriending Code of Practice) a’r cwrs hyfforddi Vital Skills in Befriending training course sydd â gwerth credydau iddo. Mae’r Rhwydwaith Cyfeillio yn aelod o’r Fforwm Darparwyr Achrediad (Accreditation Providers Forum [APF]) a rhestrir y QiB yng Nghanllaw Ansawdd yn y Sector Gwirfoddol (Quality in the Voluntary Sector Guide) yr APF.

Datblygwyd y QiB gan BNS gyda mewnbwn oddi wrth:

 • Gwasanaethau Gwerthuso Elusennau (Charities Evaluation Services – dechreuwr y PQASSO)
 • Fforwm Darparwyr Achrediad (Accreditation Providers Forum)
 • Grŵp cyfeirio o aseswyr a darparwyr gwobrau ansawdd
 • Grŵp peilot o 13 o brosiectau cyfeillio amryfal

Mae QiB yn asesu gwaith craidd prosiectau cyfeillio ac nid yw’n anelu i asesu’r sefydliad ehangach. Y mae naw Maes Ymarfer sy’n cael eu cynnwys yn y QiB:

 • Atgyfeiriadau cleientiaid, asesiadau a rhestrau aros
 • Recriwtio gwirfoddolwyr, asesiad a dewis v
 • Hyfforddiant gwirfoddolwyr
 • Paru
 • Adolygiadau a chefnogaeth barhaol i gleientiaid a chyfeillion
 • Diweddglo
 • Asesiad risg a diogelwch
 • Adnoddau prosiect
 • Monitor a gwerthuso, rheoli newid

Mae’r gwasanaetha wedi bod yn gymorth a chefnogaeth i nifer o gleientiaid i wella ansawdd eu bywydau a gwelwyd budd mesuradwy ar eu hannibyniaeth a hyder. 

Mae Gwasanaeth Cyfeillio Powys yn brosiect sy'n anelu i wella annibyniaeth pobl dros 50, er mwyn cynnal eu rhwydweithiau cymdeithasol a’u galluogi i aros yn eu cartrefi eu hunain mor hir ag sy’n bosib. Efallai y bydd ar gleientiaid angen cefnogaeth yn sgil salwch, trallod meddwl, anabledd, profedigaeth, ynysiad, unigedd, ymddeoliad neu ar ôl symud i’r ardal a bod heb rwydwaith gymdeithasol.

Mae cyfeillion gwirfoddol yn ymweld ag unigolion yn eu cartrefi eu hunain neu yn y gymuned er mwyn darparu cyfeillgarwch a chefnogaeth am 12 mis ar y mwyaf. Byddant yn helpu i hyrwyddo dewis personol, yn anelu at gynyddu hunan-barch, yn cefnogi sgiliau personol sydd eisoes yn bodoli, ac yn datblygu cyfleoedd newydd. 

Meini Prawf - Dros 50 oed - Yn byw ym Mhowys - Yn unig - Mewn perygl o golli annibyniaeth - Yn ynysig

Os hoffech gyfeirio eich hunan neu os am gyfeirio rhywun arall, gweler y manylion cyswllt ar waelod y dudalen hon. Does dim tâl am y gwasanaeth hwn.

Yn 2001 roedd 51,000 o bobl ym Mhowys dros 50, mae hyn yn 40% o’r boblogaeth. Rhagdybir y bydd y ffigwr yn cynyddu i 46% erbyn 2016. Y mae gan 20% o’r bobl yma salwch sy’n cyfyngu ar fywyd.

Cyfle Gwirfoddoli

Oes gennych chi amser i wirfoddoli fel cyfaill er mwyn gwella ansawdd bywyd pobl dros 50 oed? Os:

 • Y gallwch sbario o leiaf 2-3 awr yr wythnos
 • Oes gennych sgiliau gwrando a chyfathrebu da
 • Oes gennych empathi ag anghenion eraill o’ch cwmpas
 • Oes gennych ymrwymiad
 • Oes gennych chi ddealltwriaeth o unigrwydd ac unigedd

hoffem glywed gennych.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:

01597 822191

a gofynnwch i siarad ag aelod o'r tîm cyfeillio

 

 

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Well worth attending if you have an opportunity to - Dementia Friend training is eye-opening on the practical reali… twitter.com/i/web/status/9…

Tomorrow @InfoEngine1 and @PowysConnectors will be @newtown_library between 11am and 1pm - pop in to find out more… twitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru