PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Porth Powys i Wirfoddoli

Croeso i Ganolfan Gwirfoddoli Powys, eich porth i wirfoddoli. Rydym, yn gweithio gydag unigolion, mudiadau gwirfoddol, grwpiau cymunedol a sefydliadau'r sector cyhoeddus i hyrwyddo gwaith gwirfoddol ac i gefnogi unigolion i ddod o hyd i leoliadau gwirfoddoli sy'n addas i'w hanghenion.

Nod yr adran hon ar y wefan yw rhoi gwybodaeth i wirfoddolwyr cyfredol a newydd, ac i sefydliadau sydd eisoes yn gweithio gyda gwirfoddolwyr, neu sy'n bwriadu gwneud hynny.

Unigolyn sy'n cymryd rhan mewn gweithgaredd sy'n golygu treulio amser (yn ddi-dâl) yn gwneud rhywbeth sydd o fudd i drydydd parti, ar wahân i/neu yn ogystal â pherthynas agos - dyna yw gwirfoddolwr.

Er nad yw'n derbyn tâl, gall gwirfoddolwr dderbyn costau teithio a mân dreuliau eraill a gymeradwyir.

Storfa Goed Ystradgynlais

Gall gwirfoddolwyr helpu drwy: gyrru cerbydau ar gynlluniau cludiant gwirfoddol, helpu rhedeg clybiau chwaraeon, trefnu gweithgareddau chwarae i blant, gwella'r amgylchfyd corfforol, helpu mewn siop elusennol neu trwy fod yn ymddiriedolwr i fudiad. Mae'r rhestr o weithgareddau'n ddiddiwedd. Gellir gwirfoddoli o adref, yn y gymuned neu dramor.

Mae gan PAVO dîm o swyddogion dynodedig sy'n cefnogi gwirfoddoli ym Mhowys. Yn ogystal â recriwtio, lleoli a hyfforddi gwirfoddolwyr, mae swyddogion PAVO yn rheoli prosiectau arbenigol yn y meysydd hyn: Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Cynllun Cyfeillio. Mae swyddogion PAVO yn cynorthwyo mudiadau gwirfoddol gyda'u holl anghenion gwirfoddoli, sy'n cynnwys chwilio am gyllid, gwiriadau iechyd ar fudiadau, llywodraethu a hyfforddiant. Rydym yn trefnu gweithdai, yn rhoi cyngor ar arfer dda a llawer mwy.

Y MAES CROESO I CHI GYSYLLTU Â NI AM UNRHYW GEFNOGAETH SYDD EI ANGEN ARNOCH YM MAES GWIRFODDOLI, A BYDDWN YN HAPUS I HELPU.

Newyddion Gwirfoddoli ym Mhowys

Cliciwch ar y linc uchod i fynd â chi syth at y dudalen newyddion

Partneriaid Lleol PAVO

Mae Cynlluniau Cymorth Cymunedol a Chanolfannau Gwirfoddol ar draws Powys yn darparu gwasanaethau angenrheidiol o fewn eu cymunedau eu hunain; mae PAVO yn rhoi cyllid grant i'r cynlluniau hyn i hyrwyddo arfer dda ac i recriwtio a lleoli gwirfoddolwyr yn eu hardal leol - dilynwch y ddolen yma i ddod o hyd i'r cynllun agosach atoch chi.

Canolfan Croeso Llandrindod

Mae gan Bowys draddodiad maith o wirfoddoli, ac mae cyfleoedd ar gael i bobl o bob oed, a gyda diddordebau amrywiol.

Am fwy o wybodaeth ar wirfoddoli, dilynwch y dolenni isod, neu defnyddiwch y botymau llywio ar ochr chwith y dudalen hon.

Taflenni Gwybodaeth ar Wirfoddoli

Mae gan PAVO gyfres o daflenni gwybodaeth sy'n delio gyda gwybodaeth - gellir dewis eu lawrlwytho. Cliciwch ar y linc uchod.

Am fwy o wybodaeth ar wirfoddoli

Am fwy o wybodaeth, defnyddiwch y botymau llywio ar ochr chwith y dudalen hon.

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Working from home this morning & brought my dog to work. #bringyourdogtoworkday pic.twitter.com/PD7wGa8mcP

George has joined the @BreconMind team today for #bringyourdogtoworkday Studies have shown that pets in the workpla… twitter.com/i/web/status/1…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru