PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Ymddiriedolwyr a Llywodraethu

Mae'r gwefannau canlynol yn cynnwys ystod o wybodaeth ac adnoddau defnyddiol i ymddiriedolwyr mudiadau cymunedol a gwirfoddol;

To top

Blog Ymddiriedolwyr a Llywodraethu PAVO

www.pavotrusteeandgovernance.blogspot.co.uk

Y lle i gael gwybodaeth Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys ar bopeth ym maes ymddiriedolwyr a llywodraethu..

Deddf Elusennau

Y Comisiwn Elusennau

Y ffynhonell swyddogol ar gyfer pob agwedd ar ddeddf elusennau a chanllawiau ar gyfer elusennau cofrestredig. Mae'r wefan yn cynnwys holl gyhoeddiadau'r Comisiwn Elusennau i'w lawrlwytho, tudalen ddefnyddiol ar gwestiynnau cyffredin a llu o wybodaeth arall sy'n berthnasol.

To top

Deddf Cwmnïau a Gwybodaeth i Fusnesau

Llygad Busnes


Gwasanaeth gwybodaeth am ddim i fusnesau yng Nghymru. Yn cynnwys llu o gysylltiadau i daflenni ffeithiau defnyddiol ar faterion ym myd busnes megis treth, cyflogaeth a diogelu data.

Ty'r Cwmnïau

Y ffynonell swyddogol ar gyfer gwybodaeth am sefydlu a chofrestru cwmni. Mae'r wefan yn cynnwys ystod defnyddiol o lyfrynnau cyngor y gellir eu lawrlwytho


Cyllid a Thollau ei Mawrhydi

Yn ddefnyddiol ar gwybodaeth ar faterion treth cyffredinol. Mae'r wefan yn cynnwys adran ddefnyddiol ar dreth, masnachu, a rhoddion cymorth i elusennau, gyda canllawiau a thaflenni ffeithiau y gellir eu lawrlwytho.

To top

Deddfau a Gwybodaeth am Gyflogaeth

Y Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu (ACAS)

Ffynhonell o wybodaeth a chyngor cynhwysfawr am ddeddfau cyflogaeth ac arferion da. Mae'r wefan yn cynnwys ystod o gyhoeddiadau y gellir eu lawrlwytho, tudalen ddefnyddiiol ar gwestiynnau cyffredin a llwyth o wybodaeth arall sy'n berthnasol.

Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB)

Am wybodaeth am y broses o wneud gwiriad o gofnod troseddol staff a gwirfoddolwyr sy'n gweithio gyda phlant neu oedolion sy'n agored i niwed.

Yr Adran Busnes, Menter a Diwygio Rheoleiddio

Mae'r wefan hon yn cynnwys adran ddefnyddiol ar ddeddfau cyflogaeth i gyflogwyr a gweithwyr.

To top

Gwybodaeth am Gydraddoldeb

Age Concern Cymru

Yn darparu ystod gynhwysfawr o daflenni a thaflenni ffeithiau y gellir eu lawrlwytho am faterion yn ymwneud â phobl hyn, ar gyfer pobl hyn, eu teuluoedd a phobl sy'n gweithio gyda phobl hyn.

Comisiwn Cydraddoleb a Hawliau Dynol

Corff newydd fydd yn cyfuno gwaith presennol y Comisiwn Cydraddoleb Hiliol, Y Comisiwn Hawliau Anabledd a'r Comisiwn Cyfle Cyfartal o Hydref 2007.

Equality and Human Rights Commission

Corff cydraddoldeb cenedlaethol Prydain Fawr yw'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a ddyfarnwyd gan y Cenhedloedd Unedig yn Sefydliad Hawliau Dynol Cenedlaethol statws A.

Anabledd Powys

Mudiad sy'n gweithio ym Mhowys er mwyn cefnogi pobl sydd ag anabledd neu nam corfforol neu synhwyrol, neu salwch tymor hir gyda materion ym maes tai, gwasanaethau gofal, iechyd, mynediad, cludiant, cyflogaeth ac addysg. Yn darparu hyfforddiant ar faterion ym myd anabledd a chydraddoldeb.

Y Comisiwn Hawliau Anabledd (DRC)

Ffynhonell ddefnyddiol ar wybodaeth ynghylch deddfwriaeth mewn perthynas a gwahaniaethu ar sail anabledd a hawliau cyflogaeth, gyda chyngor i gyflogwyr a darparwyr gwasanaethau.

Anabledd Cymru

Y gymdeithas genedlaethol ar gyfer grwpiau anabledd sy'n gweithio i sicrhau hawliau, cydraddoldeb a dewis i holl bobl anabl Cymru.

Y Comisiwn Cyfleoedd Cyfartal (EOC)

Ffynhonell ddefnyddiol ar gyfer gwybodaeth ar ddeddfwriaeth am wahniaethau ar sail rhyw a hawliau cyflogaeth, gyda chanllawiau ar arferion da.

Age Cymru

Ffynhonell o wybodaeth ddefnyddiol am faterion yn ymwneud â phobl mewn oed, gan gynnwys gwahaniaethu ar sail oedrau mewn perthynas â chyglogaeth.

To top

Codi Arian ac Arferion Da

Charities Aid Foundation

Elusen sy'n darparu gwybodaeth a gwasanaethau er mwyn cefnogi elusennau gyda gweithgareddau ariannol a gweithgareddau codi arian.

Y Bwrdd Safonau Codi Arian

Y corff hunanreoleiddiol ar arferion codi arian i Elusennau ym Mhrydain. Mae'r wefan yn cynnwys gwybodaeth am y cynllun a'r weithdrefn gwyno i'r cyhoedd.

Cymdeithas Codi Arian Cymru

 

Corff proffesiynol ar gyfer aelodau sy'n codi arian ym Mhrydain. Mae'r wefan yn cynnwys codau ymarfer da mewn perthynas â chodi arian ym Mhrydain yn ogystal â gwybodaeth am ddeddfau elusennol a chodi arian.

 

To top

Gwybodaeth a Chefnogaeth Gyffredinol

National Association for Voluntary and Community Action (NAVCA)

Corff ymbarél i fudiadau sy'n rhan o isadeiladwaith y sector cymunedol a gwirfoddol yn Lloegr. Mae'r wefan yn cynnwys adran ddefnyddiol ar adnoddau gyda modelau polisïau, pecynnau arfau ac enghreifftiau o arferion da ar ystod o bynciau.

Cyngor Cenedlaethol Mudiadau Gwirfoddol (NCVO)

Y corff ymbarél cenedlaethol i fudiadau gwirfoddol yn Lloegr. Mae'r wefan yn cynnwys rhestr gyflawn o gyhoeddiadau helaeth y Cyngor gyda'r gallu i archebu ar-lein.

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)

Y corff ymbarél cenedlaethol i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru. Yn darparu ystod eang o wybodaeth a chefnogaeth gyffredinol i fudiadau cymunedol a gwirfoddol yng Nghymru.


To top

Llywodraethu

The Governance Hub

Mae'r wefan hon yn cynnwys ystod gynhwysfawr o adnoddau gwybodaeth i gefnogi ymddiriedolwyr mudiadau gwirfoddol. Er iddo gael ei sefydlu ar gyfer mudiadau yn Lloegr, mae'r rhan fwyaf o'r adnoddau ar y wefan yr un mor berthnasol i fudiadau yng Nghymru.

Institute of Chartered Secretaries and Administrators (ISCA)

Mae'r wefan hon yn cynnwys nifer o adnoddau defnyddiol i fudiadau di-elw, gan gynnwys modelau o swydd ddisgrifiadau swyddogion, codau ymddygiad a pholisïau gwrthdaro buddiannau.

VolResource

Adnodd sydd ar gael ar y rhyngrwyd yn unig, gyda nifer o daflenni gwybodaeth defnyddiol ar faterion cyffredinol ym maes llywodraethu, a dolenni wefannau eraill ac adnoddau ar-lein.

To top

Iechyd a Diogelwch

Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE)

Ffynhonell swyddogol ar gyfer gwybodaeth ar faterion ym maes iechyd a diogelwch yn y gweithle a deddfwriaeth gysylltiol.

To top

Llywodraeth Leol a Chenedlaethol

DirectGov

Gwefan gynhwysfawr sy'n darparu gwybodaeth am yr holl wasanaethau cyhoeddus sy'n cael eu gweinyddu gan y llywodraeth. Yn cynnwys dolenni i holl adrannau'r llywodraeth ganolog, asiantaethau gweithredol, a chyrff cyhoeddus anadrannol.

Cyngor Sir Powys

Yn ddefnyddiol am wybodaeth fanwl ynghylch holl wasanaethau CSP. Hefyd yn darparu manylion cyswllt cynghorwyr etholdeig, manylion ymgynghoriadau cyhoeddus cyfredol a chynlluniau grant sy'n cael eu gweinyddu gan y cyngor.

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Sy'n darparu'r holl wybodaeth a newyddion diweddaraf am Lywodraeth Cynulliad Cymru. Yn cynnwys adrannau defnyddiol sy'n rhoi gwybodaeth ar ymgynghoriadau cyhoeddus cyfredol ac arian grantiau.

To top

Cylchgronnau a Chyhoeddiadau

Charities Management

Mae gwefan cylchgrawn 'Charities Management', a gyhoeddir chwe gwaith y flwyddyn, yn cynnwys erthyglau nodwedd gyda'r nod o gynorthwyo rheolwyr elusennau i redeg eu mudiadau mewn dull gwell.

Charity Times

Mae gwefan cylchgrawn 'Charity Times', a gyhoeddir wyth gwaith y flwyddyn yn cynnwys ystod o erthyglau a cholofnau ar faterion sy'n effeithio ar y trydydd sector, gan gynnwys rheoli, cyllid, codi arian, TG, adnoddau dynol a'r gyfraith.

Directory of Social Change

Yn cyhoddi ystod eang o gyhoeddiadau arbenigol o ddiddordeb i fudiadau cymunedol a gwirfoddol. Gellir archebu ar-lein.

Governance

Mae gwefan a chylchgrawn 'Governance', yn gyhoeddiad penodol i ymddiriedolwyr elusennau, prif weithredwyr ac ysgrifenyddion cwmnïau. Mae'n cynnwys nifer o adnoddau llywodraethu y gellir eu lawlwytho am ddim, ynghyd â thudalen o swyddi ar gyfer mudiadau sy'n ceisio recriwtio ymddiriedolwyr.

London Voluntary Service Council

Mae'r cyngor yn cyhoeddi ystod bach o lawlyfrau a chyhoeddiadau arbenigol sydd o ddiddordeb i fudiadau cymunedol a gwirfoddol.

Third Sector

Mae gwefan cylchgrawn 'Third Sector', cylchgrawn wythnosol ar gyfer elusennau, mudiadau gwirfoddol a mentrau cymdeithasol ym Mhrydain.

To top

Sgiliau a Hyfforddiant

Learn Direct

Rhan o gynllun Llywodraeth Prydain i gynyddu cyfleoedd dysgu ôl-16, gyda manylion pecynnau hyfforddi ar-lein (rhai yn rhad ac am ddim) sydd ar gael yn eich Canolfan learndirect Cymru lleol. Mae cyrsiau'n cynnwys ystod o bynciau defnyddiol ym maes busnes a sgiliau rheoli.

To top

Adnoddau i Ymddiriedolwyr

Charity Trustee Network

Mae'r wefan yn cynnig fforwm ar-lein i ymddiriedolwyr mudiadau ym Mhrydain yn ogystal â gwybodaeth i gynorthwyo gyda datblygu grwpiau rhwydwaith hunan-gymorth i ymddiriedolwyr.

Workforce Hub

Hon yw'r prif wefan ar gyfer manylion ar Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Ymddiriedolwyr. Mae'r wefan hefyd yn rhoi gwybodaeth am recriwtio a materion ym maes cyflogaeth.

Ymddiriedolwyr a Llywodraethu CGGC

Mae'r wefan hon yn ffynhonell gynhwysfawr o wybodaeth ac adnoddau ar ystod eang o faterion cyffredin. Mae hefyd yn cynnal Fforwm ar-lein i Ymddiriedolwyr.

To top

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

THE CAVE FOUNDATION - Grants up to £7,000 for local & national charities in working in fields of health, welfare, c… twitter.com/i/web/status/9…

Dementia Action Week: the best way to find out what helps: listen to a person living with dementia and a carer - Fr… twitter.com/i/web/status/9…

THE EDGE FUND Grants up to £3,000 for organisations that are taking action to challenge the abuse of power and work… twitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru