PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Sicrhau fod eich mudiad yn perfformio hyd eithaf ei gallu

Gall PAVO gynorthwyo eich mudiad i ddiogelu ei hun yn erbyn twyll, ei wneud yn gynaliadwy a pharatoi ar gyfer llwyddiant. Mae gennym brofiad helaeth ac amrywiol o ran gweithio gydag ymddiriedolwyr, fel unigolion a grwpiau ar draws y Trydydd Sector ym Mhowys, a gallwn eich cefnogi gyda phopeth, o sefydlu mudiad i ddirwyn mudiad i ben. Diben yr wybodaeth ar y tudalennau hyn yw eich cefnogi fel ymddiriedolwr, eich helpu i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth, a'ch helpu i redeg eich grŵp cymunedol neu fudiad gwirfoddol.

Aelodau grŵp rheoli, pwyllgor gwaith neu fwrdd cyfarwyddwyr grŵp neu fudiad cymunedol yw 'Ymddiriedolwyr'. Yn aml defnyddir teitlau eraill ar gyfer ymddiriedolwyr, megis cyfarwyddwyr, llywodraethwyr neu aelodau pwyllgor. Beth bynnag fo'r enw, mae pob ymddiriedolwr yn rhannu dyletswyddau a chyfrifoldebau o ran sicrhau fod eu mudiadau'n rhedeg yn llyfn a'u bod yn gynaliadwy.

Yn yr adran hon ceir taflenni gwybodaeth, sy'n cyflwyno rhai o'r heriau a'r cyfleoedd y mae ymddiriedolwyr yn dod ar eu traws mewn perthynas â rhedeg eu mudiadau o ddydd i ddydd, a rhai Cwestiynau Cyffredin i'ch rhoi ar ben y ffordd. Mae gwybodaeth hefyd ar sut i gael mynediad at ein desg gymorth a derbyn diweddariadau gan y trydydd sector trwy ein e-briffio neu drwy Rwydwaith Ymddiriedolwyr Powys, yn ogystal â gwybodaeth am gyfleoedd hyfforddi. Gallwn ddarparu adnoddau i ymddiriedolwyr, yn amrywio o ddogfennau llywodraethu i recriwtio ymddiriedolwyr, yn ogystal â gwybodaeth ar sut i ddod yn ymddiriedolwr. I gael cefnogaeth fwy manwl, mae gennym wybodaeth ar gyfryngu i ymddiriedolwyr a gwasanaeth datrys anghydfod.

Blog Ymddiriedolwyr a Llywodraethu PAVO

http://trustypavo.blogspot.co.uk/

Y lle i gael gwybodaeth Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys ar bopeth ym maes ymddiriedolwyr a llywodraethu.

 Taflenni Gwybodaeth

 

Gwybodaeth gychwynnol ar faterion allweddol ym maes llywodraethu ac ymddiriedolwyr, o ddyletswyddau a chyfrifoldebau ymddiriedolwyr i yswiriant indemniad i ymddiriedolwyr.

Cwestiynau cyffredin 

Deall rhai o dermau allweddol a chysyniadau bod yn ymddiriedolwr a llywodraethu.

Desg Gymorth PAVO

E-briffiio PAVO

Rhwydwaith Ymddiriedolwyr Powys

Sut i gysylltu â’r tîm o swyddogion datblygu, cofrestru i gael yr e-briffio gyda’r newyddion diweddaraf ar draws y Trydydd Sector a gwybodaeth ar Rwydwaith Ymddiriedolwyr Powys.

Cyfleoedd Hyfforddi

 

Os taw mudiad newydd ydych sydd am ddysgu mwy am lywodraethu a bod yn ymddiriedolwr, neu am ddiweddaru’r wybodaeth sydd gennych eisoes, gallwn ddarparu cwrs i fodloni eich anghenion.

Gwybodaeth i Ymddiriedolwyr

 

Yma, ceir adnoddau defnyddiol a dolenni, fydd yn eich helpu o safbwynt eich rôl fel ymddiriedolwr, a’ch helpu i ateb rhai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin ar faterion llywodraethu.

Gwirfoddoli er mwyn dod yn ymddiriedolwr

Beth, pam a sut i ddod yn ymddiriedolwr

Cyfryngu i Ymddiriedolwyr a datrys anghydfod

Yn cynnig cefnogaeth annibynnol, a chyfrinachol i fyrddau ymddiriedolwyr sy’n wynebu sefyllfaoedd anodd o fewn eu sefydliadau.

Dolenni defnyddiol

Gwefannau gydag amrediad o wybodaeth ac adnoddau defnyddiol i ymddiriedolwyr

Osgoi Twyll – Gair o Gyngor

Yn anffodus, mae twyll wedi datblygu’n bryder sylweddol i elusennau dros y misoedd diwethaf. Bydd mwy o gyngor i ddilyn ar sut y gall PAVO eich cynorthwyo i atal twyll o fewn eich sefydliad, ond yn y cyfamser, gweler isod rhestr o 10 gair o gyngor er mwyn osgoi twyll.

1. Gofalwch fod gennych fynediad at wybodaeth ariannol gyfredol a’ch bod yn monitro perfformiad ariannol yr elusen yn erbyn y gyllideb

2. Gofalwch y caiff sieciau ac arian parod eu cadw’n ddiogel, cael eu bancio’n brydlon, a’u cofnodi yn y cofnodion cyfrifo

3. Gofalwch fod llyfrau siec yn cael eu cadw mewn lle diogel – a pheidiwch â llofnodi sieciau gwag

4. Gofalwch fod rheoliadau priodol yn eu lle i ddiogelu incwm sy’n cael ei dderbyn trwy’r post, a’i fod yn cael ei fancio cyn gynted â phosib

5. Gofalwch fod rheoliadau priodol yn eu lle mewn perthynas â digwyddiadau codi arian, megis cael dau unigolyn i drin a chofnodi’r arian a dderbynnir, fod arian yn cael ei dalu mewn i’r banc cyn gynted â phosib, a bod rhifau ar flychau casglu, ac y cedwir cofnod o’r rhain

6. Dylid cadw cofnodion priodol wrth hawlio cymorth rhoddion - mae CETM yn rhoi cyngor ar yr hyn ddylid ei gofnodi

7. Gofalwch fod gennych bolisi clir ynghylch talu treuliau i staff a gwirfoddolwyr, a bod y treuliau hyn yn cael eu hawdurdodi gan unigolyn ar wahân i’r unigolyn sy’n cyflwyno’r costau

8. Gofalwch fod gennych reoliadau i sicrhau y caiff unrhyw incwm o fasnachu ei gofnodi a’i dderbyn

9. Gofalwch fod gennych weithdrefnau monitro yn eu lle i sicrhau y defnyddiwyd grantiau at y pwrpasau a gytunwyd

10. Cysylltu â’r Heddlu a’r Comisiwn Elusennau i gofrestru unrhyw dwyll drwgdybiedig

11. Cysylltu â PAVO am unrhyw gefnogaeth i sicrhau fod eich mudiad yn perfformio hyd eithaf ei gallu

 

Lawrlwytho Darllenwyr pdf

Gellir lawrlwythno copi o Foxit Reader neu Acrobat Reader drwy glicio ar y botwm perthnasol. Byddem yn argymell defnyddio Foxit Reader i bobl nad ydynt yn defnyddio band-eang, oherwydd mae maint y ffeil yn llai.

Os ydych yn cael problemau wrth lawrlwytho, neu os hoffech weld copi caled, cysylltwch â ni.

Lawrlwytho Foxit Reader

 

Trwy glicio ar yr eicon ar y dde, bydd eich porwr yn agor ffenest newydd ar wefan Foxit, a gellir lawrlwytho'r meddalwedd oddi yno.

 

Lawrlwytho Adobe Acrobat Reader

 

Trwy glicio ar yr eicon ar y dde, bydd eich porwr yn agor ffenest newydd ar wefan Adobe, a gellir lawrlwytho'r meddalwedd oddi yno.

 

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Don’t forget only two weeks until the Tea Party in #Llanfyllin #Powys Contact @PAVOtweets Community Connectors Shee… twitter.com/i/web/status/9…

We will be at @TheBrackenTrust this afternoon with @PowysConnectors to talk about infoengine.wales

Are you looking for an organisation where you can offer support as a #volunteer, #Trustee or #CommitteeMember? If… twitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru