PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Cyrsiau Hyfforddi - Mehefin - Gorffennaf 2017

Monitro a gwerthuso eich mudiad

Dydd Mawrth 6 Mehefin 2017 - hanner diwrnod

Plas Dolerw, Milford Road, Newtown, SY16 2EH

Pris: £10 (aelodau PAVO), £20 (Dim yn aelodau PAVO/Trydydd Sector), £30 (Eraill/Unigolion)

Nod

Galluogi cyfranogwyr i ddeall diben a defnydd systemau monitro a gwerthuso.

Cynnwys

Bydd y sesiwn yn ystyried pam mae angen i fudiadau fonitro a gwerthuso eu gwaith, pwy sydd angen y wybodaeth hon a sut i baratoi fframwaith gwerthuso a fydd yn eich helpu i adrodd llwyddiannau'ch mudiad.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn, bydd cyfranogwyr yn deall:

· beth ellir ei fesur

· y gwahanol ddulliau mesur

· sut i ddylunio system fonitro a gwerthuso syml

Ar gyfer pwy mae'r cwrs hwn

Mudiadau a grwpiau cymunedol sydd am ddatblygu systemau monitro a gwerthuso. I archebu lle: cliciwch yma

Recriwtio, dethol a chynefino gwirfoddolwyr

Dydd Iau 29 & Dydd Gwener 30 Mehefin (Dau diwrnod)

Pris: £40 (aelodau PAVO),

£80 (Dim yn aelodau PAVO/Trydydd Sector)

£120 (Eraill/Unigolion)

Gall denu gwirfoddolwyr fod yn her yn ei hun, ond os nad ydych yn buddsoddi amser ac ymdrech yn sefydlu proses recriwtio a chynefino effeithiol, fe allech eu colli o fewn eu hwythnosau cyntaf gyda'ch mudiad.

Cyllidebau, Rhagweld Llif Arian a Chyfrifon Rheoli

Dydd Mercher 5 Gorffennaf (diwrnod llawn)

Pris: £20 (aelodau PAVO),

£40 (Dim yn aelodau PAVO/Trydydd Sector),

£60 (Eraill/Unigolion)

Bydd y cwrs hyfforddi hanner diwrnod yn rhoi sylfaen gadarn i alluogi'r rhai sy'n gweithio gyda chyllid o grwpiau bach ac elusennau bach. Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddeall a datblygu cyllidebau, rhagolygon llif arian, a chyfrifon rheoli. Bydd y mynychwyr yn gadael gyda dealltwriaeth o egwyddorion a dulliau allweddol.

Cydweithio i ddarparu gwasanaethau

Dydd Mawrth 11 Gorfennaf (hanner diwrnod)

Pris: £10 (aelodau PAVO),

£20 (Dim yn aelodau PAVO/Trydydd Sector)

£30 (Eraill/Unigolion)

Mae mudiadau trydydd sector yn cael eu hannog yn gynyddol i weithio'n fwy cydweithredol a ffurfio consortia. Ond gall gweithio ar draws ffiniau mudiadau ddod ag anawsterau a risgiau. Nod y cwrs hyfforddi hwn yw archwilio'r cyfleoedd y mae gweithio gyda phartneriaid yn eu cynnig, a helpu mudiadau i ddeall rhai o'r prif egwyddorion ac ystyriaethau ymarferol, megis dewis strwythur priodol a datblygu cytundebau ysgrifenedig.

PAVO Training Survey

We want to make sure we offer the training you want & need. Please tell us your views by filling in this survey. 

PAVO Training Survey

Ein Cyrsiau

Cliciwch yma i weld ein Llyfryn Hyfforddi ar-lein.

Am fersiwn Gymraeg, cliciwch yma.

 

 

Ymholiadau Hyfforddi

Ar gyfer ymholiadau hyfforddi, cwblhewch y ffurflen isod:

Ffurflen Ymholiadau Hyfforddi

Sesiynau Hyfforddi TG 1-1 gyda PAVO

Rydym bellach yn cynnig sesiynau 1-1 ar gyfer y cyrsiau TG canlynol:

 • Cyflwyniad i Windows 7, 8, 8.1 or 10
 • Cyflwyniad i dabledi Android
 • Microsoft Word (fersiynau 03 - 13)
 • Microsoft Excel (fersiynau 03 - 13) dechreuwr
 • Microsoft Excel (fersiynau 03 - 13) Canolradd
 • Microsoft PowerPoint (fersiynau 03 - 13)
 • Cadw a golygu delweddau digidol
 • Y Rhyngrwyd a'r holl bethau hynny
 • Joomla: System Rheoli Cynnwys Gwefannau - Gweinyddiaeth
 • Joomla: System Rheoli Cynnwys Gwefannau - Golygu
 • Skype

Pris:

£35 yr awr (aelodau PAVO)

£40 yr awr (ddim yn aelodau PAVO)

I drefnu sesiwn ffoniwch: 01597 822191, e-bost: training@pavo.org.uk neu cwblhewch ein ffurflen archebu ar-lein.

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Dathlu @EisteddfodUrdd yn dod i Bowys yn 2018 heddiw yn y Sioe Frenhinol... Daeth Mistar Urdd heibio hefyd!… twitter.com/i/web/status/8…

Hyfforddiant i'r 3ydd sector: sut i ddatblygu gwasanaethau dwyieithog 21 Medi, Llandrindod @WalesCVA @ComyGymraeg pavofundingnews.blogspot.co.uk/2017/07/traini…)

Training for 3rd sector organisations on developing bilingual services 21 Sept Llandrindod @WalesCVA @ComyGymraeg pavofundingnews.blogspot.co.uk/2017/07/traini…)

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru