PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Cymorth arbenigol ar gyfer grwpiau a sefydliadau Trydydd Sector

Diben y Rhaglen Trydydd Sector Llewyrchus yw datblygu cydnerthedd mewn sefydliadau gwirfoddol.

Nod y prosiect yw cynnig cymorth gwell ac ychwanegol i Ymddiriedolwyr, Cyfarwyddwyr ac aelodau pwyllgorau ar draws Powys i ddeall eu rolau trwy ddarparu gwybodaeth a hyfforddiant ym maes llywodraethu trefniadaethol.

Y nod yw helpu eich sefydliad adnabod problemau potensial yn gynnar, a rhoi'r wybodaeth angenrheidiol ichi eu hatal rhag datblygu.

Pecyn Cymorth Cydnerthedd Rhagweithiol

Os ydych wedi adnabod bod angen cymorth ar eich sefydliad neu grŵp, gallwn ddarparu gwasanaeth cynhwysfawr rhagweithiol a dwys, sy'n cynnwys pob un neu unrhyw rai o'r isod:

 • Llywodraethu
 • Cyllid
 • Strwythur
 • Staffio
 • Cynllunio Busnes
 • Polisïau a gweithdrefnau
 • A llawer mwy

Mae cymorth ar gael i sefydliadau o bob math a maint ym Mhowys - ac os taw sefydliad sydd wrthi'n sefydlu ydych, neu sefydliad sy'n bodoli ers talwm.

Mae dulliau llywodraethu da'n golygu adolygu eich ffyrdd o weithio ac adnabod problemau potensial cyn iddynt ddatblygu. Gall y prosiect helpu adolygu eich strwythur trefniadaethol ac arferion er mwyn sicrhau fod eich sefydliad yn addas i'w bwrpas ac yn barod i wynebu unrhyw her yn y dyfodol.

Rheoli Argyfwng

Gyda lwc, bydd eich sefydliad yn gallu atal argyfwng rhag datblygu. Ond mae argyfyngau'n gallu amrywio o ran math a maint. Gall aelodau staff neu ymddiriedolwyr gwybodus fynd yn sâl neu adael, hwyrach y bydd mesurau cyni'n gadael twll mawr yng nghyllid y sefydliad; hwyrach y bydd pobl allweddol yn anghytuno. Beth bynnag fo'r argyfwng, gall y rhaglen Trydydd Sector Llewyrchus gynnig cymorth ychwanegol i:

 • Adnabod achos y broblem
 • Gynnig cymorth dwys
 • Helpu datblygu cynllun gweithredu
 • Roi cymorth ymarferol i gael trefn ar broblemau ariannol neu strwythurol.

Am fwy o wybodaeth ddefnyddiol ar ddulliau llywodraethu da a straeon sydd o ddiddordeb i'r sector Gwirfoddol, cofrestrwch yma: Blog Ymddiriedolwyr PAVO

I ddysgu mwy, cysylltwch â Nick Venti, Swyddog y Rhaglen Datblygu Trydydd Sector Llewyrchus

Ffôn: 01686 626 220 E-bost: nick.venti@pavo.org.uk

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

@ClairRatcliffe talking to the inspiring work and achievements of the Community Connectors scheme, tackling the key… twitter.com/i/web/status/1…

Powerful testimonials on the Community Connectors scheme. #PTHB2018agm #BIAP2018ccb @PAVOtweets @PowysConnectors pic.twitter.com/UQAZMHiNQ2

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru