PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Trydydd Sector Llewyrchus - meithrin sefydliadau gwydn

Cymorth arbenigol ar gyfer grwpiau a sefydliadau'r Trydydd Sector

Cydnerthedd - ymyrraeth gynnar / atal

Mae'n bleser gan PAVO gyflwyno Powys - Trydydd Sector Llewyrchus - meithrin sefydliadau gwydn . Nod y prosiect hwn yw rhoi gwell cymorth a chefnogaeth ychwanegol i Ymddiriedolwyr, Cyfarwyddwyr ac aelodau pwyllgorau led led Powys er mwyn deall eu rôl trwy gynnig gwybodaeth a hyfforddiant ym maes llywodraethu trefniadaethol.

Pecyn Cymorth Cydnerthedd Rhagweithiol

Os ydych yn sylweddoli fod angen cymorth ar eich grŵp neu sefydliad, gallwn deilwra gwasanaeth rhagweithiol dwys cynhwysfawr fyddai'n gallu cynnwys pob un neu unrhyw un o'r canlynol:

o Llywodraethu

o Cyllid

o Strwythur

o Staffio

o Cynlluniau Busnes

o Polisïau a Gweithdrefnau

o A llawer mwy

Delio gydag Argyfwng

Gallwn eich cefnogi mewn argyfwng trwy weithio gyda chi i:

o adnabod eich anghenion

o cynnig lefel cymorth dwys

o helpu llunio cynllun gweithredu

Sut gallaf ddysgu mwy?

Yn syml - cysylltwch â Sally Yigit yn swyddfa PAVO:

sally.yigit@pavo.org.uk

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Could you work for us? Read more: Cae Post needs drivers url.socialtwist.com/r?l=79c6q Thanks to @mywelshpool #Welshpool #Powys #Shropshire

Finnis Scott Foundation - grants for Horticulture and plant sciences; Fine art & Art History pavofundingnews.blogspot.co.uk/2017/05/finnis…)

Introducing Philip Moisson new #Participation Officer in our team & facilitator #Powys Patients' Council… twitter.com/i/web/status/8…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru