PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Cyflenwi Cymunedol

Mewn llawer o rannau o Bowys mae Cymunedau wrthi'n barod, gyda grwpiau a sefydliadau cymunedol yn ysgwyddo cyfrifoldeb ar gyfer asedau megis Neuaddau Pentref, Canolfannau Cymunedol a Swyddfeydd y Cyngor nas defnyddir bellach, yn cyflenwi ac yn rhedeg gwasanaethau megis torri glaswellt tu fewn i ffiniau trefi/pentrefi, cynnal a chadw meysydd chwaraeon a mannau gwyrdd, a glanhau'r strydoedd, h.y. casglu sbwriel a gwagio biniau.

Mae PAVO yn cyflogi dau Swyddog Datblygu sy'n gallu cynorthwyo grwpiau sy'n mynegi diddordeb mewn bod yn gyfrifol am ased neu wasanaeth, trwy gynnig cymorth a chefnogaeth yn y meysydd canlynol:

  • Llywodraethu
  • Cynlluniau Busnes
  • Ceisiadau Grant
  • Cynaliadwyedd
  • Iechyd a Diogelwch
  • Cydymffurfio
  • Codi Arian

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Tim Davies

Rhif ffon: 01597 822191

ebost: tim.davies@pavo.org.uk

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Great advice. Please also feel free to contact PAVO's @PowysConnectors twitter.com/PublicHealthW/…

POWYS WAR MEMORIALS PROJECT - GRANTS AVAILABLE up to £5,000 available to repair or restore World War 1 memorials in… twitter.com/i/web/status/9…

Brecon Rotary Community Chest Small Grants Scheme for local charities & other organisations supporting community li… twitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru