PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Mae prosiect Llais Niwro Powys yn helpu

  • Pobl â chyflyrau niwrolegol, eu teuluoedd a gofalwyr trwy roi cyfle iddynt leisio pryderon a rhannu profiadau.
  • Mudiadau sy'n cynrychioli pobl sy'n dioddef o gyflyrau niwrolegol, er mwyn gallu cydweithio'n well gyda'i gilydd.
  • Darparwyr Iechyd a Gofal i ddeall anghenion pobl sy'n dioddef o gyflyrau niwrolegol yn well.
  • Mudiadau'r trydydd sector ac elusennau trwy roi cyhoeddusrwydd am eu gwasanaethau i amrediad ehangach o bobl fyddai'n gallu elwa ohonynt.

Os ydych yn dioddef o gyflwr niwrolegol byddem yn hoffi clywed am eich anghenion a'ch profiadau. Hefyd gallwn eich cyfeirio at wasanaethau a chymorth lleol. Gellir defnyddio ein tudalen cysylltu neu gellir cysylltu â:

Jacquie Brown
01597 822 191
jacquie.brown@pavo.org.uk

Llais Niwro Powys (NVP) - prosiect a weinyddir gan PAVO ac un o chwe phrosiect sy'n cyfrannu at 'Powys yn Un - Cysylltu Lleisiau' sydd dan ofal PAVO ac a gyllidir gan y Gronfa Loteri Fawr.

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Help Knighton Community Centre 'Keep the Lights On' pavo.org.uk/home/latest-ne…

Health & Well Being Afternoon Machynlleth P'nawn Iechyd a Lles pavo.org.uk/home/latest-ne…

Aviva Community Fund to support causes that make real difference in your community pavofundingnews.blogspot.co.uk/2017/09/aviva-…)

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru