PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Estynnir gwahoddiad i fudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol ymuno â Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys, sy'n rhoi cefnogaeth i grwpiau cymunedol a gwirfoddol yn y Sir. Byddwch yn ymuno â dros 700 o fudiadau eraill, ac mae'r buddion canlynol ar gael i bawb:

Ffurlen Ymaelodi

Cadw mewn cysylltiad, a chael mynediad i'r wybodaeth ddiweddaraf.
Byddwch yn derbyn llythyr E-briffio misol, sy'n cynnwys gwybodaeth gyfredol ar ariannu, hyfforddiant a digwyddiadau.

Derbyn gwahoddiadau i ystod eang o ddigwyddiadau a chyfarfodydd.
O'r Gynhadledd Flynyddol i sesiynau briffio ar bolisïau a chynlluniau newydd gan y llywodraeth, i ddigwyddiadau mwy lleol ar gyfleoedd ariannu a phynciau eraill. Gallwch hefyd cysylltu â 22 o rwydweithiau ar bynciau arbennig. Gall PAVO eich cysylltu gyda phobl ac yn enwedig gydag eraill yn yr un maes gwaith â chi ar lefel leol, trwy Bowys, trwy Gymru neu ar lefel ryngwladol.

Yn gallu mynegi eich barn a chael dweud eich dweud ar faterion pwysig.
Cyfle i fod yn rhan o ymarfer ymgynghori a chael lleisio eich barn. Gallwn drosglwyddo eich sylwadau i bartneriaid allweddol ym Mhowys, gan gynnwys y Cyngor Sir a'r Bwrdd Iechyd Lleol, ar yn genedlaethol trwy Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar yr hyn sydd ar gael ar lefel leol a chenedlaethol.
Ceir hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf ar wefan PAVO ac mae hefyd yn rhan o'r llythyr briffio misol (am ddim) i aelodau. Anfonir gwybodaeth am hyfforddiant hefyd drwy ebost i aelodau a rhwydweithiau.

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Check out the @PAVOtweets Health and Social Care blog detailing volunteering opportunities with @MacmillanCymru and… twitter.com/i/web/status/1…

Mae gwybodaeth am fudiadau a gwasanaethau trydydd sector perthnasol yn awr yn cael ei rhannu rhwng @InfoEngine1 cro… twitter.com/i/web/status/1…

Information about relevant third sector organisations and services is now being shared between third sector databas… twitter.com/i/web/status/1…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru