PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

GWAHODDIAD- CYNHADLEDD A CHYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL

GWAHODDIAD- CYNHADLEDD A CHYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL

Dydd Mercher 29ain Tachwedd 2017
“Dyfodol Gwirfoddoli ym Mhowys”

Canolfan Gynhadledd Cefn Lea, Dolfor, Newtown, Powys SY16 4AJ

Yr wyf yn falch iawn eich gwahodd i Gynhadledd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol PAVO a gynhelir eleni ar ddydd mercher  29 Tachwedd 2017. Fe welwch  y rhaglen wedi ei atodi neu gliciwch ar y ddolen hon.

Bydd CAFFI A MARCHNAD TRYDYDD SECTOR. Bydd yn gyfle i rwydweithio a hyrwyddo eich cyfleoedd gwirfoddoli a'ch gwasanaethau. Gobeithiwn y bydd cymaint o sefydliadau â phosibl yn cynnal stondin yn y Farchnad.

Bydd y diwrnod hefyd yn cynnwys 'Sesiynau Bitesize’ am lawer o agweddau gwahanol ar wirfoddoli. Bydd yn gyfle i ddysgu, rhannu profiadau, a myfyrio ar bwysigrwydd hanfodol gwirfoddolwyr i'r Trydydd Sector ac i’n cymunedau.

Mae croeso cynnes yn disgwyl pob gwirfoddolwr, aelod staff ac ymddiriedolwr.

Gobeithiaf yn fawr y gallwch ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad. Bydd coffi ar gael o 9.45am cyn dechrau ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol am 10.00am.  Bydd cinio ar gael rhwng 12.30 a 2.30pm yn ystod y sesiynau bitesize.

Mae Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a Chynhadledd PAVO yn darparu cyfle gwych i gwrdd â chydweithwyr eraill yn y sector, yn ogystal â phartneriaid mewn sectorau eraill i rannu gwybodaeth ac arfer da. 

Er mwyn rhoi gwybod i ni os ydych yn gallu bod yn bresennol, llenwch y ffurflen ar-lein, ffoniwch 01597 822191 neu e-bostiwch ruth.middleton@pavo.org.uk

Edrychaf ymlaen at eich gweld ar 29 o Dachwedd. 

Yn gywir  

Gloria Jones Powell

Cadeirydd, Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Enwebiadau Ymddiriedolwyr

Mae PAVO yn gwahodd enwebiadau gan unigolion sy'n dymuno sefyll i gael eu hethol i'w Bwrdd Ymddiriedolwyr yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar Dydd Mercher 29 Tachwedd, 2017.  Gwelir y dogfennau priodol isod  neu os ydych chi angen copiau wedi eu postio atoch, cysylltwch â ni.

Noder os gwelwch yn dda mai'r dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau yw'r 1 o Tachwedd am 12 hanner dydd..

Rhowch y wybodaeth hon i unrhyw un eich bod yn adnabod a allai fod â diddordeb mewn sefyll. Rydym yn chwilio am enwebeion sydd â sgiliau, gwybodaeth neu arbenigedd a fydd yn gwella rheolaeth y sefydliad ymhellach.

Rhaid i enwebiadau gael ei gymeradwyo gan aelod-sefydliad PAVO, ond nid oes angen i enwebeion fod yn aelod o'r sefydliad hwnnw. 

Nid yw ymddiriedolwyr yn cael eu talu, ond ad-delir yr holl gostau sy'n gysylltiedig â’r rôl.

Am fwy o wybodaeth am y cyfle hwn cysylltwch â: Angela Owen, Plas Dolerw, Y Drenewydd, SY16 2EH 01686 626220 angela.owen@pavo.org.uk

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Great advice. Please also feel free to contact PAVO's @PowysConnectors twitter.com/PublicHealthW/…

POWYS WAR MEMORIALS PROJECT - GRANTS AVAILABLE up to £5,000 available to repair or restore World War 1 memorials in… twitter.com/i/web/status/9…

Brecon Rotary Community Chest Small Grants Scheme for local charities & other organisations supporting community li… twitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru