PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

PAVO is a Mindful Employer

Mae PAVO’n cydnabod bod:

Angen i ni sicrhau bod ein polisïau, strwythur a diwylliant, yn gweithio ar gyfer y tymor hir er lles ein staff. Rydym yn deall y bydd hyn yn gwella'r ffordd rydym yn darparu’n gwasanaethau a bydd yn gwella’n cynhyrchedd.

O ystyried cymorth priodol, mae'r mwyafrif helaeth o bobl sydd wedi profi salwch meddwl yn parhau i weithio'n llwyddiannus fel y mae llawer â materion parhaus.

Gall pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl wedi profi anffafriaeth mewn gweithdrefnau recriwtio a dethol. Gall hyn eu hatal rhag canfod gwaith.

Er y bydd rhai pobl yn cydnabod eu profiad o faterion iechyd meddwl mewn ffordd onest ac agored, mae eraill yn ofni y bydd y stigma peryglu eu siawns o gael swydd.

Mae PAVO wedi sicrhau bod Siarter a'r canllaw ymarferol Cadw'n iach yn y Gwaith ar gael i'w holl staff.

Gallwch hefyd ddod o hyd i gyngor a chymorth defnyddiol ar wefan MINDFUL EMPLOYER yn www.mindfulemployer.net

Os ydych yn dymuno cofrestru eich sefydliad i siarter Mindful Employer, gallwch gael mwy o wybodaeth drwy glicio ar y ddolen: www.mindfulemployer.net/charter.html

I gael rhagor o wybodaeth am eu cyhoeddiadau cliciwch ar y ddolen: www.mindfulemployer.net/information.html

Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl PAVO

Cliciwch ar y logo i ymweld â Gwefan Iechyd Meddwl Powys PAVO.

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

THE CAVE FOUNDATION - Grants up to £7,000 for local & national charities in working in fields of health, welfare, c… twitter.com/i/web/status/9…

Dementia Action Week: the best way to find out what helps: listen to a person living with dementia and a carer - Fr… twitter.com/i/web/status/9…

THE EDGE FUND Grants up to £3,000 for organisations that are taking action to challenge the abuse of power and work… twitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru