PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Mae gwefan PAVO yn cael ei chynnal ar gyfer eich defnydd personol ac i chi edrych arni.
Trwy fynd i a defnyddio'r wefan hon, rydych yn derbyn y Telerau ac Amodau hyn, sydd yn effeithiol o ddyddiad eich defnydd cyntaf.
Ymwadiad cynnwys
Mae'r holl wybodaeth a ddarperir yn rhan o'r gwasanaeth a gynigir trwy'r wefan hon. Fodd bynnag, ni all PAVO dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys na chywirdeg y wefan. Rydych yn dibynnu ar yr wybodaeth yma ar eich cyfrifoldeb eich hun.
Datganiad ar yr Iaith Gymraeg

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) wedi mabwysiadu'r egwyddor y bydd yn ymdrechu i drin y Gymraeg yn gydradd â'r Saesneg o ran cynnal ei fusnes cyhoeddus. Yn unol â'r polisi hwn, cyhoeddir yr holl destun craidd ar y wefan yn y ddwy iaith.

Fodd bynnag, ar adegau, pan fydd amser yn dyngedfennol neu'n gyfyngedig, neu os bydd cyfyngiadau ariannol yn llywodraethu, hwyrach na fydd yn bosib sicrhau fod pob eitem i'w chyhoeddi ar y wefan ar gael yn y ddwy iaith. Mewn achos o'r fath, bydd yr eitem yn ymddangos ar dudalennau Cymraeg a Saesneg y wefan yn yr iaith yr ysgrifennwyd yr eitem yn wreiddiol.


Polisi Dolenni rhwng Tudalennau
Dolenni i wefan PAVO
Croeso i chi roi dolen uniongyrchol i dudalennau ar y wefan hon. Mae'n rhaid i'r tudalennau hyn agor yn llawn ar borwr y defnyddiwr, ni roddir caniatâd iddynt agor o fewn unrhyw ffrâm neu is-dudalen ar wefan allanol.

Ni chaniateir creu dolen i gynnwys unigol ar dudalennau'r wefan hon. Os hoffech westeia cynnwys penodol ar eich safle eich hunan, a wnewch chi gysylltu â ni i drafod y mater.
Dolenni o wefan PAVO
Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd gwefannau allanol, ac nid oes gan PAVO unrhyw reolaeth dros argaeledd dolenni allanol. Ni ddylid ystyried defnydd o ddolenni allanol fel cefnogaeth o unrhyw fath.


Datganiad preifatrwydd

Mae'r datganiad preifatrwydd hwn yn nodi sut y mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth a roddir inni wrth ichi ddefnyddio'r wefan hon.

Mae PAVO wedi ymrwymo i sicrhau y caiff eich preifatrwydd ei ddiogelu. Os byddwn yn gofyn ichi ddarparu manylion penodol y gellir eu defnyddio i'ch adnabod, wrth ichi ddefnyddio'r wefan hon, gallwn eich sicrhau y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth yn unol â'r datganiad preifatrwydd hwn yn unig.

Hwyrach y bydd PAVO yn newid y polisi hwn o dro i dro trwy ddiweddaru'r dudalen hon. Dylech wirio'r dudalen o dro i dro i sicrhau eich bod yn fodlon gydag unrhyw newidiadau. Daw'r datganiad hwn i rym o Ebrill 2017.

Yr hyn a gesglir

Byddwn yn casglu'r wybodaeth ganlynol am unigolion sy'n ymweld â'n gwefan: pavo.org.uk:

· Gwybodaeth am y tudalennau rydych wedi edrych arnynt, a phryd

· Gwybodaeth a roddir gennych, megis ymatebion i arolygon, a gwybodaeth a roddir wrth lenwi ffurflenni ar ein safleoedd, trwy gyhoeddi deunydd neu ofyn am wasanaethau neu wybodaeth gennym

· Eich dewis dull i gyfathrebu a gwybodaeth bersonol a gynigir gennych pan fyddwch yn cysylltu â ni megis eich cyfeiriad, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost ac ati.

Mae'r wefan yn defnyddio cwcis i'ch gwahaniaethau rhag defnyddwyr eraill ar y wefan. Trwy wneud hyn gallwn roi profiad da ichi wrth ichi bori'r wefan, ac mae hefyd yn ein helpu i wella'r wefan. Defnyddir cwcis i'ch helpu llywio'r wefan ac i weinyddu'r system. Ni ddefnyddir cwcis i gasglu gwybodaeth am ddefnyddwyr, ac ni fyddwn yn casglu unrhyw wybodaeth arall amdanoch ar wahân i'r hyn sy'n angenrheidiol i weinyddu system ein gweinydd.

Gellir dewis derbyn neu wrthod cwcis. Mae'r rhan fwyaf o borwyr yn derbyn cwcis yn awtomatig, ond fel arfer gellir addasu gosodiadau'ch porwr i wrthod cwcis pe dymunir. Hwyrach y bydd hyn yn golygu na ellir manteisio'n llawn ar y wefan.

Beth sy'n digwydd i'r wybodaeth a gesglir

Mae angen yr wybodaeth er mwyn deall eich anghenion, ac i gynnig gwell gwasanaeth ichi, ac yn benodol oherwydd y rhesymau canlynol:

• I'n helpu deall mwy am ein gwefan a sut i'w gwella

· I'n helpu cyfathrebu gyda chi am bynciau sydd o ddiddordeb ichi efallai (megis ein gwasanaethau, gweithgareddau a chodi arian), naill ai'n electronig neu fel arall

· I'ch galluogi i gyfrannu at nodweddion rhyngweithiol y wefan, pan fyddwch yn dymuno gwneud hynny

Cynigir cofrestru defnyddwyr gwirfoddol er mwyn symleiddio'r broses o ymgeisio ar gyfer cyfleoedd gwirfoddoli ar-lein.

Wrth gofrestru diddordeb mewn gwirfoddoli, efallai y byddwn yn anfon eich manylion cyswllt (enw, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad ebost) a manylion am eich sgiliau at y sefydliad sy'n cynnig y cyfle gwirfoddol er mwyn symud y broses ymlaen. Noder: pan anfonir y manylion cyswllt hyn at sefydliad sy'n cynnig cyfle gwirfoddol, bydd y sefydliad dan sylw'n cysylltu â chi'n uniongyrchol.

Fel arall, ni fyddwn byth yn trosglwyddo manylion at drydydd parti heb eich caniatâd chi, oni bai bod gofyn cyfreithiol inni wneud hynny.

Byddwn yn cadw'r wybodaeth ein hunan mor bell a bo'i hangen. Trwy gadw eich manylion, gallwn gynnig gwasanaeth parhaol ichi fel gwirfoddolwr, ac er mwyn gwerthuso effeithiolrwydd ein gwasanaeth.

Byddwn yn gofyn am wybodaeth ynghylch cenedl a dyddiad geni i'n cynorthwyo gyda monitro cyfleoedd cyfartal, a lle bo'n briodol a lle gellir ei gyfiawnhau'n wrthrychol, i adnabod cyfleoedd sydd â gofynion oedran neu genedl penodol. Trwy ddewis cyflwyno'r wybodaeth hon, rydych yn cytuno inni brosesu'r wybodaeth hon. Hefyd bydd unrhyw wybodaeth a ddarperir yn cael ei chasglu i'n helpu dangos effaith ein gwasanaethau i gyllidwyr, ac i ddatblygu'r gwasanaeth ymhellach er mwyn diwallu anghenion defnyddwyr.

Diogelwch

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau fod eich manylion yn ddiogel. Er mwyn atal mynediad neu ddatgeliad anawdurdodedig mae gennym weithdrefnau corfforol, electronig a rheolaethol addas i ddiogelu'r wybodaeth a gesglir ar-lein. Mae PAVO wedi cofrestru fel Rheolydd Data gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ac mae'n cydymffurfio â holl ddarpariaethau perthnasol Deddfau Diogelu Data 1988 a 2003.

Dolenni at wefannau eraill

Hwyrach y bydd dolenni ar ein gwefan at wefannau eraill o ddiddordeb. Fodd bynnag, ar ôl defnyddio'r dolenni hyn i adael ein gwefan, dylid nodi nad oes gennym unrhyw reolaeth dros y wefan arall. Felly, ni fyddwn yn gyfrifol am ddiogelu a phreifatrwydd unrhyw wybodaeth a roddir gennych wrth ymweld â'r safleoedd eraill, ac nid yw'r datganiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i'r fath gwefannau. Dylech fod yn ofalus a chyfeirio at y datganiad preifatrwydd sy'n berthnasol i'r wefan dan sylw.

Rheoli gwybodaeth bersonol

Ni fyddwn yn gwerthu, dosbarthu na rhentu ar brydles eich manylion personol i drydydd barti, oni roddir eich caniatâd i wneud hynny, neu oni bai bod gofyn cyfreithiol inni wneud hynny. Hwyrach y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i anfon deunyddiau hyrwyddo atoch am drydydd parti sydd, yn ein barn ni, efallai o ddiddordeb ichi os byddwch yn cytuno i hyn.

Gallwch ofyn am weld manylion yr wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch, yn unol â Deddf Diogelu Data 1988. Bydd angen talu ffi o £10 i dalu'r costau wrth ddarparu'r manylion hyn ichi. Os hoffech dderbyn copi o'r wybodaeth sydd gennym, dylech ysgrifennu at: Y Rheolydd Data, PAVO, Plas Dolerw, Ffordd Milford, Y Drenewydd, Powys, SY16 2EH. Os ydych o'r farn fod unrhyw wybodaeth sydd gennym yn anghywir neu'n anghyflawn, dylech ysgrifennu atom yn y cyfeiriad uchod, neu gellir e-bostio: admin.pavo.org.uk cyn gynted â phosib. Byddwn yn cywiro'n brydlon unrhyw wybodaeth anghywir.

Rhybudd Preifatrwydd - Asesiad Integredig  Oedolion

Os ydych chi wedi cael eich cyfeirio at y Tîm Integredig Pobl Hŷn trwy ein Gwasanaeth Cydlynu Iechyd a Lles y Gymuned darllenwch yr hysbysiad hwn, os gwelwch yn dda, sy'n dweud wrthych pryd a sut y bydd PAVO yn rhannu eich gwybodaeth gyda'r tîm.

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Working from home this morning & brought my dog to work. #bringyourdogtoworkday pic.twitter.com/PD7wGa8mcP

George has joined the @BreconMind team today for #bringyourdogtoworkday Studies have shown that pets in the workpla… twitter.com/i/web/status/1…

Come and see us at tomorrow's Convivium Festival. Promises to be interesting, stimulating & lots of fun. Don't forg… twitter.com/i/web/status/1…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru