PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Datganiad Genhadaeth

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) yn darparu gwasanaethau hanfodol er mwyn cefnogi sefydliadau trydydd sector a gwella bywydau pobl.

Diben strategol

Diben strategol PAVO yw:-

Bod yn GATALYDD ar gyfer gweithredu cymunedol trwy alluogi arloesi, cefnogi gwirfoddolwyr a helpu sefydliadau trydydd sector i redeg mewn ffordd effeithiol, cyflenwi gwasanaethau o ansawdd a bod yn gynaliadwy, er mwyn:-

 

  • Datblygu, cyflenwi a chynnal grwpiau a gwasanaethau trydydd sector, i ddiwallu anghenion a dyheadau a nodwyd gan unigolion a chymunedau.
  • Annog a galluogi unigolion i gymryd rhan mewn gweithredu cymunedol mewn amgylchfyd diogel sy'n eu meithrin, i gyrraedd nodau personol, tra ar yr un pryd cyfrannu at lesiant cymdeithasol, economaidd neu amgylcheddol ehangach.

 

Bod yn LLAIS ar ran mudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol er mwyn cyfleu eu barn ac er mwyn dylanwadu ar lunio polisïau a chynllunio a chyflenwi gwasanaethau, ac er mwyn sicrhau y caiff barn a phrofiadau unigolion a chymunedau eu clywed a'u deall gan unigolion sy'n gwneud penderfyniadau er mwyn:-

 

  • I farn unigolion a chymunedau gael eu clywed a'u deall gan unigolion sy'n gwneud penderfyniadau, er mwyn rhoi cyfle iddynt hysbysu a dylanwadu ar ddatblygu polisïau a chynllunio a chyflenwi gwasanaethau.

 

Bod yn GANOLBWYNT gwybodaeth hanfodol ac adnoddau ar gyfer sefydliadau trydydd sector, er mwyn:-

 

  • Sicrhau fod gan sefydliadau trydydd sector fynediad effeithiol at, ac yn cael rhannu gwybodaeth hanfodol, a thrwy hynny sicrhau fod arferion a dulliau llywodraethu yn bodloni'r safonau angenrheidiol.

 

Sicrhau taw MUDIAD sy'n addas i'w bwrpas yw, ac yn y lle gorau i:-

 

  • Gyflawni ei gynllun strategol, cefnogi ymddiriedolwyr wrth iddynt oruchwylio a chefnogi staff i weithio mewn ffordd effeithlon ac effeithiol.

Gwerthoedd

Parch

Mae PAVO wedi ymrwymo i werthfawrogi pob unigolyn a sefydliad, ac i dalu sylw priodol at eu teimladau, hawliau a dymuniadau.

Cydraddoldeb

Mae PAVO wedi ymrwymo i drin pobl yn gyfartal, yn enwedig o ran statws, hawliau neu gyfleoedd.

Amrywiaeth

Mae PAVO wedi ymrwymo i gefnogi amrywiaeth a gwahaniaeth yn gyfrwng cyfoethogi.

Uniondeb

Mae PAVO wedi ymrwymo i gysondeb ac undod o safbwynt ei ymddygiad.

Gonestrwydd

Mae PAVO wedi ymrwymo i fod yn ddidwyll, yn onest ac yn rhydd rhag twyll.

Cydweithredu

Mae PAVO wedi ymrwymo i wrando ar ein gilydd wrth gydweithio er mwyn arwain at ganlyniadau sydd o fudd i'r naill a'r llall.

Rhagori

Mae PAVO wedi ymrwymo i wneud yr hyn a addewir, ac i ymdrechu ar gyfer yr ansawdd gorau posib ym mhopeth a wnawn.

Gwrando a Dysgu

Mae PAVO wedi ymrwymo i ddysgu'n barhaol, a thrawsnewid ein sefydliad trwy wybodaeth, gallu a blaengarwch ein gweithlu, partneriaid a phawb arall.

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Check out the @PAVOtweets Health and Social Care blog detailing volunteering opportunities with @MacmillanCymru and… twitter.com/i/web/status/1…

Mae gwybodaeth am fudiadau a gwasanaethau trydydd sector perthnasol yn awr yn cael ei rhannu rhwng @InfoEngine1 cro… twitter.com/i/web/status/1…

Information about relevant third sector organisations and services is now being shared between third sector databas… twitter.com/i/web/status/1…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru