PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Datganiad Cyfleoedd Cyfartal PAVO

Mae PAVO wedi ymrwymo i wrthwynebu gwahaniaethu yn erbyn unigolion ar sail hil, lliw, crefydd, cenedl, oedran, dosbarth, anabledd, statws priodasol, ffafriaeth rywiol, iechyd corfforol neu iechyd meddwl, hanes iechyd corfforol/meddwl neu am unrhyw reswm arall. Mae PAVO wedi ymrwymo i gymryd camau positif er mwyn hyrwyddo a chynnal tegwch ymhlith yr unigolion sy'n rhannu'r amgylchfyd gwaith neu sy'n derbyn gwasanaeth, a'i nod yw hyrwyddo'r polisi hwn i bawb sy'n gweithio gyda'r sefydliad.

Rydym wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth gyda holl gymunedau Powys, gan sicrhau fod ein holl wasanaethau ar gael i, ac yn cael eu teilwra i ddiwallu anghenion amrywiol, yr holl gymunedau, boed yn gymunedau daearyddol neu ddiddordeb.

Byddwn yn hyrwyddo amrywiaeth, ac yn brwydro yn erbyn anoddefgarwch trwy weithio gyda'n holl bartneriaid yn y sectorau cyhoeddus, gwirfoddol, cymunedol, annibynnol a phreifat, ar lefel leol a rhanbarthol, a byddwn yn gweithredu mewn ffordd gadarnhaol er mwyn atal aflonyddu ac erledigaeth gweithwyr, ac yn sicrhau y caiff y polisi hwn ei fonitro, ei adolygu a'i weithredu'n rheolaidd mewn ffordd effeithiol, er mwyn inni wneud gwahaniaeth a pharhau i wella arferion cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

THE CAVE FOUNDATION - Grants up to £7,000 for local & national charities in working in fields of health, welfare, c… twitter.com/i/web/status/9…

Dementia Action Week: the best way to find out what helps: listen to a person living with dementia and a carer - Fr… twitter.com/i/web/status/9…

THE EDGE FUND Grants up to £3,000 for organisations that are taking action to challenge the abuse of power and work… twitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru