PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Os oes angen cymorth gyda'r ffurflen hon, cliciwch yma

Deddf Gwarchod Data 1998. Mae'r manylion uchod yn cael eu cadw a'u prosesu ar gyfrifiadur gan PAVO. Defnyddir yr wybodaeth gan PAVO i fonitro a hyrwyddo'r sector gwirfoddol yng Nghymru. Ni fydd unrhyw wybodaeth, ar wahân i wybodaeth ynghylch cysylltiadau, yn cael ei ddosbarthu i drydydd parti heb ganiatâd. Efallai y bydd y data yn cael ei gyfrif yn sensitif lle mae'r data a/neu'r mudiad yn ymwneud â materion ym maes hil, tarddiadau ethnig, gwleidyddiaeth, crefyddau neu gredau tebyg, iechyd corfforol neu feddyliol neu fywyd rhywiol.

Neu medrwch chi gysylltu â ni ar y ffôn:

Ffôn: 01597 822191 /Desg Cymorth PAVO : 0845 009 3288

Neu ysgrifennwch atom ni:
PAVO, Uned 30, Ystad Ddiwydiannol Heol Ddole, Llandrindod, Powys LD1 6DF

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Communication on my mind - really looking forward to taking part in the newspaper review with @VaughanRodericktwitter.com/i/web/status/9…

Data, governance, volunteers, training - just some of the issues discussed with CVC colleagues working together as… twitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru