PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Cefndir

Crëwyd Cyngor Gwledig Powys ym 1974 trwy gyfuno tri Chyngor Cymuned Gwledig Annibynnol Siroedd Trefaldwyn, Maesyfed a Brycheiniog. Newidiwyd enw Cyngor Gwledig Powys i Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys ym 1994.

Ar 1af Ebrill 1996, trôdd PAVO yn Gwmni Cyfyngedig trwy Warant, ac yn Elusen Gofrestredig; y rhif Elusen Gofrestredig yw: 1069557, a rhif y Cwmni Cyfyngedig trwy Warant yw: 3522144. Cyfeiriad y Swyddfa Gofrestredig yw: Uned 30, Ystâd Ddiwydiannol Heol Ddole, Llandrindod, Powys LD1 6DF.

PAVO yw un o 19 o Gynghorau Gwirfoddol Sirol (CGS) trwy Gymru. Gall unrhyw sefydliad gwirfoddol, grŵp cymunedol a Chyngor Tref a Chymuned ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Mae'n cyflogi staff llawn amser a rhan amser, yn y ddwy brif swyddfa yn Y Drenewydd a Llandrindod.

Mae PAVO yn atebol i fwrdd ymddiriedolwyr a etholir gan nifer sylweddol o aelodau ar ran sefydliadau trydydd sector, sydd yn eu tro'n ceisio diwallu anghenion unigolion a chymunedau ar hyd a lled y Sir trwy'r aelodaeth a chysylltiadau eang. Mae gallu PAVO i gyrraedd sefydliadau trydydd sector heb ei ail, ac mae ganddo dros 730 o sefydliadau sy'n aelodau, ac yn cael cysylltiad rheolaidd gyda mwy na 1500 o sefydliadau ar draws y Sir. Mae'r aelodaeth a gallu'r gymdeithas i gyrraedd ei aelodau'n tanategu rôl hollbwysig PAVO o ran darparu llais cyfreithlon, strategol ac atebol sy'n adlewyrchu diddordebau gwahanol sector amrywiol.

Trydydd Sector Powys

Mae Trydydd Sector Powys (neu'r Sector Gwirfoddol) yn cyfrannu at amrediad helaeth o weithgareddau cymunedol ar draws y Sir. Mae'n bresenoldeb amrywiol a bywiog ym Mhowys, ac yn cynnwys amrediad eang o bobl, sefydliadau a chymunedau. Mae'n annibynnol o'r wladwriaeth, ac yn bodoli er budd y cyhoedd, nid er mwyn gwneud elw ariannol preifat. Mae'r sector yn cynnwys sefydliadau gwirfoddol, grwpiau cymunedol, gwirfoddolwyr, grwpiau hunangymorth, cydweithfeydd, mentrau cymdeithasol a sefydliadau crefyddol.

Mae'r sefydliadau trydydd sector hyn yn cynnig gwasanaethau i bobl ar draws y sir sy'n cyfrannu at iechyd a llesiant cymdeithasol, amgylcheddol, economaidd a diwylliannol eu cymunedau. Mae'r gwasanaethau hyn yn ategu'r gwasanaethau a ddarperir gan gyrff cyhoeddus, ac yn cyfrannu at wella gwasanaethau cyhoeddus megis gofal iechyd a chymdeithasol, gwasanaethau plant, gwasanaethau ieuenctid, tai, addysg a hyfforddiant trwy fynd i'r afael â phroblemau amrywiol megis anweithgarwch economaidd, tlodi bwyd, ailgylchu gwastraff, adfywio cymunedau, cludiant cymunedol, trosglwyddo asedau a chamddefnyddio sylweddau.

Mae dros 2,000 o grwpiau, bach a mawr yn y trydydd sector ym Mhowys, a leolir ar draws y sir, ynghyd â rhyw 1,600 o sefydliadau wedi'u lleoli tu allan i'r sir, ond sy'n gweithredu ym Mhowys i ryw raddau. Mae bron 65,000 o wirfoddolwyr yn gweithio yn y sir, nid yn unig fel ymddiriedolwyr neu aelodau pwyllgorau rheoli, ond hefyd trwy gyflenwi gwasanaethau gwirfoddol amrywiol o fewn eu cymunedau, sy'n ategu'r rhai a gyflenwir gan asiantaethau statudol. Mae'r gwirfoddolwyr hyn yn cyfrannu o leiaf gwerth £141.4 miliwn y flwyddyn i economi Powys trwy eu gwasanaeth.

Mae'r trydydd sector hefyd yn gyfrifol am gyflogi staff. Yn ôl y data diweddaraf sydd ar gael, mae'r sector yn cyflogi dros 3,300 o staff, ac o'r rhain mae dros 900 mewn swyddi llawn amser, ac yn cyfrannu gwerth £43.5 miliwn i economi'r sir.

Cymorth Trydydd Sector Cymru

Mae PAVO wedi ymrwymo i gydlynu ei waith ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol er mwyn sicrhau gwerth am arian, gwerth ychwanegol, lefelau gwasanaeth a gytunir ar draws Cymru, ac arfer orau trwy arferion effeithiol o ran monitro deilliannau ac effaith. Yn benodol, fel rhan o rwydwaith cenedlaethol o gyrff seilwaith, Cymorth Trydydd Sector Cymru (TSSW), mae PAVO yn ymrwymo i gydweithredu ac effeithlonrwydd mewn perthynas â:

• Gwasanaethau hyfforddiant a dysgu

• Gwasanaethau Gwybodaeth

• Aelodaeth

• Gwefannau

• Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid

Gwasanaethau swyddfa gefn mewnol ac allanol

Er mwyn hyrwyddo'r dull cyflenwi cydweithredol hwn, mae TSSW wedi llunio safonau gwasanaeth craidd ar gyfer:-

o Trydydd Sector Llewyrchus, Cynaliadwy

o Dulliau Llywodraethau Da,

o Gwirfoddoli

o Dylanwadu ac Ymgysylltiad Strategol

Mae'r ddogfen hon yn nodi'r deilliannau neu'r effaith ddisgwyliedig ar gyfer pob thema; seilir llawer o'r rhain, neu maent yn dibynnu ar yr amcanion a nodwyd yng Nghynllun Busnes PAVO ac felly maent yn gweddu'n sylweddol â chynlluniau strategol a busnes cyfredol PAVO. Maent hefyd yn nodi'r gweithgareddau fydd yn cael eu cyflawni ar lefel genedlaethol gan WCVA ac ar lefel leol gan 19 Cyngor Gwirfoddol Sirol trwy Gymru er mwyn sicrhau y cyflenwir pob deilliant neu effaith ar y cyd. Bydd y gweithgareddau'n sail i Gynllun Cyflenwi Seilwaith blynyddol PAVO.

Mae PAVO'n gweithio gyda nifer fawr o sefydliadau tu allan i TSSW. Mae PAVO'n sylweddoli bod amrediad eang o sefydliadau eraill sy'n cyfrannu arbenigedd hynod werthfawr i'r sector, nid yn unig yn y trydydd secyor yn bennaf, ond yn y sectorau cyhoeddus a phreifat yn ogystal. Mae creu a hwyluso cysylltiadau gyda sefydliadau eraill yn hollbwysig i'r ffordd y mae PAVO'n gweithio er mwyn gwneud y defnydd gorau posib o'i arbenigedd, ac er mwyn gwella gwasanaethau a'r gefnogaeth sydd ar gael i'r sector.

Cenhadaeth, Diben a Gwerthoedd

Cliciwch yma i weld ein Cenhadaeth, Diben a Gwerthoedd.

PAVO Protocol ar gyfer darparu gwasanaethau

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

THE CAVE FOUNDATION - Grants up to £7,000 for local & national charities in working in fields of health, welfare, c… twitter.com/i/web/status/9…

Dementia Action Week: the best way to find out what helps: listen to a person living with dementia and a carer - Fr… twitter.com/i/web/status/9…

THE EDGE FUND Grants up to £3,000 for organisations that are taking action to challenge the abuse of power and work… twitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru