PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Cynllunio i'r Dyfodol

Mae cynllunio yn rhan hanfodol o lwyddo i godi arian. Mae creu strategaeth codi arian yn ffordd ymarferol i helpu'ch mudiad i gynllunio gweithgareddau codi arian yn y dyfodol. Dylai'r strategaeth gael cysylltiad agos gyda'ch cynllun busnes, oherwydd bydd y strategaeth ariannu'n nodi sut byddwch yn cael hyd i'r adnoddau i wneud y gwaith sydd yn y cynllun busnes.  Bydd strategaeth ariannu hefyd yn eich cynorthwyo i gydlynu eich ymdrechion codi arian, fel eich bod yn gwneud cais i'r ffynonellau ariannu mwyaf addas ar gyfer eich gweithgareddau gwahanol.

Beth ddylai Strategaeth Codi Arian gynnwys?

Nid oes unrhyw reolau pendant, ond mae’r penawdau canlynol yn cwmpasu'r ystod o bynciau y dylai eich strategaeth eu cynnwys:

Cyflwyniad - i gynnwys diben y cynllun a chrynodeb o’ch nodau a'ch amcanion cyfredol.

Achos dros gefnogaeth - Dynodwch eich pwynt gwerthu unigryw a dangos pam y dylai eich gwaith gael ei gefnogi a pha anghenion yr ydych yn eu cwrdd?

Trosolwg Ariannol - Rhowch adolygiad o'r sefyllfa ariannol bresennol a hanesyddol gan gynnwys manylion o ble y daw cyllid presennol ac y daeth cyllid blaenorol. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol i weld pa mor ddibynnol yr ydych ar wahanol ffynonellau cyllid.

Gofynion ariannol yn y dyfodol – Gwnewch nodyn o’r holl weithgareddau yr ydych yn awyddus i’w darparu a’r adnoddau sydd eu hangen i wneud hyn. Nodwch unrhyw gyllid a sicrhawyd eisoes neu y gwnaed cais amdano.

Cyfleoedd ariannu - Dynodwch yr holl opsiynau ariannu sy’n agored i'ch sefydliad a'u hasesu o ran yr amser a’r adnoddau angenrheidiol i’w datblygu, y potensial i gynhyrchu incwm, pa mor briodol ydynt i’ch mudiad, pwy allai fynd â nhw ymlaen, pa fanteision eraill sydd i’r gweithgaredd (megis codi proffil). Nodwch unrhyw rwystrau yr ydych yn debygol o ddod ar eu traws.

Adnoddau – Cyfeiriwch at y cyfleoedd ariannu i'r gweithgareddau rydych yn ymgymryd â nhw. Pa ffynhonnell gyllid y gellid ei defnyddio ar gyfer pa weithgaredd. Efallai y bydd rhai ffynonellau cyllid yn fwy addas i ariannu gweithgareddau 'craidd', bydd eraill yn fwy addas ar gyfer ariannu prosiectau.

Amserlen - Gosodwch amserlen realistig gyda cherrig milltir, ond byddwch yn ofalus i beidio â gwneud gormod ar unwaith.

Monitro a gwerthuso - Nodwch sut y bydd y cynllun yn cael ei fonitro (a chan bwy) ar gyfer cynnydd a gwerthuso o ran effeithiolrwydd.

Templed Strategaeth Ariannu

Strategaethau Ariannu Craidd

Y mae canfod cyllid i dalu am gostau craidd megis cyflogau, rhent a chyfleustodau yn her gyffredin. Mae'r Nodyn Cyfarwyddyd hwn gan Bond yn rhoi arweiniad cam wrth gam i ddatblygu strategaeth ariannu craidd.

Gwefan Bond

 

 

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Do you live in Brecon and want to know more about @DafyddLlywelyn & @PGCCMarkCollins Here’s your chance! Community… twitter.com/i/web/status/9…

Thanks to Lucy at @PAVOtweets and Lynne @AllWalesForum for a good networking meeting this month #Powys #Carers

Hwn👇🏼wythnos i heddiw (gan gynnwys gweithgaredd addas i blant bach yn y Cylch Meithrin #LlanfairCaereinion #Powystwitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru