PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Ceiniogau Powys

Beth yw?

Syniad syml yw Ceiniogau Powys sy’n codi arian ar gyfer prosiectau cymunedol ac elusennau lleol ym Mhowys drwy gasglu’r ceiniogau o’ch slipiau cyflog bob mis.

Pwy sy’n cael cymryd rhan?

Bydd y cynllun ar agor i fwyafrif gweithwyr y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC), ac yn ffordd hawdd didrafferth o gefnogi prosiectau cymunedol ac elusennau lleol.

Bob mis wrth dderbyn eich cyflog net (sef y cyflog 'clir' ar ôl didyniadau) byddwn yn talgrynnu'r swm lawr i'r bunt agosach. Wedyn anfonir y ceiniogau dros ben at elusennau cymunedol ym Mhowys.

Sut mae’n gweithio?

Mae Jack yn derbyn cyflog clir misol o £1160.42.

Byddai Ceiniogau Powys yn talgrynnu'r ffigur hwn lawr i'r bunt agosach, ac yn tynnu 42 ceiniog o'i gyflog net, gan adael £1160.00 i Jack.

Rhoddir y 42 ceiniog a dynnwyd o'i gyflog i gynllun Ceiniogau Powys er budd gweithgareddau cymunedol elusennol yn y sir.

Beth yw’r gost?

Byddech yn cyfrannu'r ceiniogau unwaith y mis, felly prin y byddwch yn sylwi ar y gwahaniaeth i'ch cyflog, ond byddai cyfanswm y cyfraniadau a roddir dros flwyddyn, ynghyd â chyfraniadau cydweithwyr, yn gwneud gwahaniaeth mawr i elusennau cymunedol Powys.

Beth sy’n digwydd i’r arian?

PAVO fydd yn gweinyddu'r cyfraniadau a gesglir trwy gynllun Ceiniogau Powys, fel grant cymunedol. Byddai'r grantiau gweddol fach hyn yn cyfrannu at gyflawni deilliannau Powys yn Un ar gyfer trigolion Powys.

Sut i gyfrannu?

Mae'n hawdd ymuno â chynllun Ceiniogau Powys - y cwbl sydd angen ei wneud yw lawrlwytho'r ffurflen isod

Ffurflen Cyngor Sir Powys i ymaelodi â Chynllun Ceiniogau Powys

Os ydych yn gweithio i Gyngor Sir Powys, ac yn dymuno trafod y cynllun, ffoniwch adran Gyflogres Cyngor Sir Powys ar 01597 826240.

Ffurflen PAVO i ymaelodi â Chynllun Ceiniogau Powys

Os ydych yn gweithio i PAVO, ac yn dymuno cael mwy o wybodaeth, ffoniwch adran Gyllid PAVO ar 01597 822191.

Cllyid Ceiniogau Powys

I gael gwybod mwy am y cyllid Ceiniogau Powys cliciwch YMA.

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Great advice. Please also feel free to contact PAVO's @PowysConnectors twitter.com/PublicHealthW/…

POWYS WAR MEMORIALS PROJECT - GRANTS AVAILABLE up to £5,000 available to repair or restore World War 1 memorials in… twitter.com/i/web/status/9…

Brecon Rotary Community Chest Small Grants Scheme for local charities & other organisations supporting community li… twitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru