PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Mae'r Grant hwn bellach wedi cau

Sy'n cynnwys cymunedau Bugeildy, Betws y Crwyn, Ceri, Llanbister a Llanbadarn Fynydd

Mae Fferm Wynt Garreg Lwyd yn darparu cronfa gymunedol fydd yn golygu fod cyllid ar gael i gefnogi prosiectau cymunedol bob blwyddyn yn ystod oes y fferm wynt. Rheolir y gronfa gan Banel Cronfa Gymunedol sy'n cynnwys cynrychiolwyr o gynghorau cymuned lleol. Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) fydd yn gweinyddu'r gronfa.

 

Mae'r gronfa gymunedol yn derbyn ceisiadau gan grwpiau a phrosiectau sydd o fudd i'r cymunedau o fewn ardaloedd y cynghorau cymuned canlynol:

 • Bugeildy
 • Betws y Crwyn
 • Ceri
 • Llanbister
 • Llanbadarn Fynydd

Gellir ystyried ceisiadau a gyflwynir o du allan i'r Ardal dan sylw; y panel sy'n gweinyddu'r gronfa fydd yn cael penderfynu ar y fath geisiadau, ond dim ond os gellir dangos y byddai cais o'r fath yn arwain at fudd amlwg i'r cymunedau o fewn ardal y gronfa.

 

 

Er mwyn gallu cyflwyno cais am grant, mae'n rhaid i grwpiau neu sefydliadau cymunedol gael cyfansoddiad priodol. Nid oes rhaid bod yn elusen gofrestredig, ond mae'n rhaid gallu dangos y budd i'r gymuned. Mae'r gronfa'n croesawu ceisiadau gan sefydliadau sy'n gwneud gwahaniaeth mewn meysydd amrywiol, megis:

Adeiladau Cymunedol - prosiectau sy'n cynnal a chadw ac yn datblygu adeiladau a ddefnyddir ac sy'n cael eu rhedeg gan y gymuned, yn enwedig prosiectau sy'n helpu sicrhau cynaliadwyedd yr adeiladau at y dyfodol. 

 • Cynlluniau cludiant cymunedol.
 • Prosiectau cadwraeth, bywyd gwyllt a gwarchodfeydd anifeiliaid - yn enwedig rhai sy'n gwella tir cymunedol.
 • Datblygu addysg a sgiliau.
 • Cynlluniau effeithlonrwydd ynni a chynaliadwyedd amgylcheddol.
 • Iechyd a chwaraeon - prosiectau sy'n helpu rhoi mynediad i wasanaethau gyda'r nod o wella iechyd a llesiant y gymuned leol.
 • Treftadaeth - prosiectau sy'n dathlu, diogelu a hyrwyddo diwylliant, hanes a threftadaeth leol.
 • Adfywio
 • Grwpiau hunangymorth - grwpiau cymunedol sy'n cyflenwi gwasanaethau sylfaenol.
 • Pobl fregus - prosiectau sy'n cynyddu mynediad at wasanaethau a chyfleusterau ar gyfer pobl anabl, pobl ddigartref ac unigolion difreintiedig.
 • Pobl ifanc - prosiectau sy'n canolbwyntio ar wella mynediad at wasanaethau lle gall pobl ifanc fod yn allweddol o ran y broses o wneud penderfyniadau
 • Unrhyw brosiect arall sydd o fudd i'r gymuned

Mae'n rhaid i bob prosiect a gyllidir gan y gronfa ddangos budd ehangach i'r gymuned.

Dyddiad cau: Dydd Llun 5 Chwefror 

Ymholiadau: Cysylltwch â swyddfa PAVO:

Rhif ffôn: 01597 822191

Ebost: info@pavo.org.uk

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

THE CAVE FOUNDATION - Grants up to £7,000 for local & national charities in working in fields of health, welfare, c… twitter.com/i/web/status/9…

Dementia Action Week: the best way to find out what helps: listen to a person living with dementia and a carer - Fr… twitter.com/i/web/status/9…

THE EDGE FUND Grants up to £3,000 for organisations that are taking action to challenge the abuse of power and work… twitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru