PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Chwilio am Gyllid

Mae gan PAVO set o daflenni gwybodaeth sy'n delio gydag agweddau gwahanol ar ariannu - gellir dewis eu lawrlwytho yma.

Am ba fath o gyllid ydych chi'n chwilio?

Am ba fath o gyllid ydych chi'n chwilio?

Os nad ydych chi wedi arfer â'r busnes cyllido, cliciwch yma am gymorth defnyddiol i'ch helpu chi gychwyn eich gweithgareddau codi arian.

Cymdeithas Sefydliadau Elusennol

Mae'r corff hwn yn cynnig cefnogaeth ledled Prydain i ymddiriedolaethau a sefydliadau sy'n rhoi grantiau o bob math - cliciwch ar y logo i fynd at y wefan.

Mae Cymorth Roddion yn gynllun syml sy'n galluogi elusennau i gynyddu gwerth eu rhoddion (28% ar hyn o bryd) oddi wrth unigolion drwy hawlio rhyddhad treth ar roddion i'r elusen ar ran bobl sy'n talu treth yn y DU.

Dogfen Strategaeth Mentrau Cymdeithasol Cymru

Strategaeth Mentrau Cymdeithasol ar gyfer Cymru. Cliciwch ar y logo i weld y ddogfen.

 

Grantiau

Mae Ymddiriedolaethau, sefydliadau a chyrff eraill sy'n rhoi grantiau, yn cyfrannu tua £2.7 biliwn y flwyddyn at achosion elusennol, sy'n golygu eu bod yn ffynhonnell incwm bwysig i fudiadau gwirfoddol a chymunedol. Mae'r ymddiriedolaethau yn amrywio o ran maint o rai bach i gyrff cenedlaethol mawr megis Sefydliad Esmee Fairbairn.

Mae eu cronfeydd cyllid yn amrywio o filoedd i filiynau o bunnoedd. Ymysg y cyrff eraill sy'n rhoi grantiau mae Awdurdodau Lleol, Llywodraeth Genedlaethol a'r Loteri. Fodd bynnag, wrth ystyried gwneud cais am grant gan unrhyw fudiad, bydd angen i chi wneud gwaith ymchwil ymlaen llaw a threulio amser yn cynllunio'ch cais.

Cyn gwneud cais, dylid ystyried y rhesymau hyn 'Pam mae ceisiadau'n methu'

i sichrau nad ydych chi'n methu.

Gweler hefyd y rhestr o daflenni gwybodaeth sy'n rhoi gwybodaeth am gyllidwyr sy'n delio gyda phynciau neilltuol megis adeiladau cymunedol a chwaraeon.


To top

Rhoddion -Rhoddion a Nawdd 'Rhoi'

Mae pobl yn rhoi i fudiadau mewn nifer o ffyrdd - mae'r taflenni gwybodaeth hyn yn rhoi cyflwyniad defnyddiol i'r gwahanol ffyrdd o ddenu arian gan unigolion:

To top

Creu Incwm

Gall mudiadau greu incwm o ystod eang o weithgareddau, o werthu gwasanaethau i redeg siop, neu werthu aelodaeth eu mudiad i ddarparu gwasanaeth llungopïo. Yr enw ar weithgareddau felly yw menter gymdeithasol; does dim cyfyngiadau ar sut y gellir gwario arian a enillir yn y ffordd yma, sy'n ei wneud yn ddeniadol. Gall hefyd fod yn ffynhonnell fwy diogel o gyllid tymor hir.

To top

Y Rhyngrwyd

Mae'r rhyngrwyd yn cynnig ystod o gyfleoedd i greu incwm i'ch mudiad, yn eu mysg:

  • Chwilotwyr - gellir ennill arian am chwilio'r we - gwefannau megis 'Every Click'
  • Rhoddion ar-lein - rhoddion sy'n cael eu gwneud ar-lein, am ddim ac mewn ffordd ddiogel.  Dyma rai o'r mudiadau sy'n darparu gwasanaeth rhoi ar-lein, Just Giving, My charity page a Charity Choice
  • Amazon - trwy eu cynllun cysylltu, gellir derbyn 5 - 10% o eitemau a brynir drwy ddolen ar eich gwefan chi.
  • Mission Fish - Yn rhoi arian i fudiadau drwy eitemau a werthir ar E Bay
  • Am wybodaeth fwy cyffredinol ynghylch cyfleoedd i godi arian ar-lein gweler yr erthygl hon ar ICT Hub.

To top

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Very proud of PAVO Volunteer Centre Staff for their sterling work in organising emergency volunteer response during… twitter.com/i/web/status/9…

Gregg's Foundation's Environmental Grants programme now inviting applications for grants of up to £2,000 for projec… twitter.com/i/web/status/9…

We are looking for a #Lithuanian speaker in #Brecon! We are looking for a Lithuanian befriender #volunteer to provi… twitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru