PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Cyllid Ceiniogau Powys

250 o eiriau am £250

Mae gweithwyr Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) a Chyngor Sir Powys (CSP) wedi darparu cyllid drwy gasglu'r ceiniogau (hyd at uchafswm o 99c) o'u cyflogau misol. Mae'r cynllun ar agor i fwyafrif y gweithwyr sy'n gweithio i sefydliadau Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus y sir (BGC).

Mae staff yn cael cyfle i gofrestru ar gynllun Ceiniogau Powys fel ffordd i godi arian er budd prosiectau cymunedol lleol ac elusennau Powys, yn ogystal â chyfrannu at gyflawni deilliannau Cynllun Powys yn Un ar gyfer trigolion Powys.

Dywed Prif Weithredwr PAVO, Carl Cooper

'Mae'n bleser gan PAVO rannu cynllun rhoi trwy'r gyflogres gyda CSP gyda'r teitl
'Ceiniogau Powys'. Bellach rydym wedi casglu digon o arian i ddosbarthu rownd gychwynnol grantiau bach cymunedol. Yn aml iawn, gall swm bach wneud gwahaniaeth mawr i gymuned o ran cefnogi llesiant ei phobl.

Rydym yn hynod ddiolchgar i weithwyr CSP a PAVO sy'n cymryd rhan yn y cynllun trwy gyfrannu'r ceiniogau o'u cyflog ar ddiwedd y mis. Ein gobaith yw y bydd eich haelioni'n gwneud gwahaniaeth sylweddol i fywydau pobl. Peth braf iawn fyddai gweld mwy o weithwyr yn ymuno â'r cynllun er mwyn gallu helpu mwy fyth o bobl yn y dyfodol'.

Am fwy o wybodaeth, neu i gofrestru, dylid lawrlwytho'r canllawiau a'r ffurflen gais yma

Y dyddiad cau i dderbyn ceisiadau fydd diwedd y dydd ar 31ain Gorffennaf 2017.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn eu cyllid erbyn 1af Medi 2017.

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Don’t forget only two weeks until the Tea Party in #Llanfyllin #Powys Contact @PAVOtweets Community Connectors Shee… twitter.com/i/web/status/9…

We will be at @TheBrackenTrust this afternoon with @PowysConnectors to talk about infoengine.wales

Are you looking for an organisation where you can offer support as a #volunteer, #Trustee or #CommitteeMember? If… twitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru