PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Gwasanaethau Cyllido Achrededig PAVO "Gwybod sut, Gwybod pwy, Gwybod pryd"

Mae PAVO wedi rhoi cymorth ariannu i'r Sector ym Mhowys ers dros 25 mlynedd.

Gallwn weithio gyda chi i'ch cefnogi ar eich taith ariannu, beth bynnag fo'r cyfeiriad, ar gyflymder sy'n addas i chi.

Darperir amrediad eang o wasanaethau YN RHAD AC AM DDIM gan ymgynghorwyr ariannu achrededig profiadol a hawdd sgwrsio â nhw, gan gynnwys:

  • Cymorth i lunio cynllun ariannu i'ch helpu rheoli gweithgareddau codi arian yn y dyfodol
  • Helpu adnabod cyllidwyr megis Ymddiriedolaethau Elusennol, y Loteri a Chyrff eraill sy'n rhoi Grantiau, fydd yn ariannu eich gwaith efallai
  • Gwirio eich ceisiadau am gyllid a rhoi cyngor ar lenwi ffurflenni
  • Darparu amrediad eang o Daflenni Gwybodaeth sy'n delio gyda holl agweddau ar ariannu
  • Darparu Cymorthfeydd Ariannu o gwmpas y sir i roi cymorth unigol i helpu ariannu eich gwaith; cysylltwch â ni am fanylion ein hymweliad nesaf â'ch ardal chi.
  • Rhoi cymorth i helpu creu incwm o ffynonellau eraill megis masnachu, Cyflenwi Gwasanaethau a Mentrau Cymdeithasol eraill
  • Cefnogi grwpiau i godi arian trwy roddion (Unigol / Corfforaethol) a chyngor ar Gymorth Rhoddion, Cymynroddion, Apeliadau Rheoli cynlluniau grant bach ar gyfer sefydliadau ym Mhowys
  • Rhedeg digwyddiadau a darparu hyfforddiant
  • Rhoi gwybodaeth trwy'r E-Briffio a'r Cylchlythyr

Adborth gan grwpiau sy'n defnyddio'r gwasanaeth ariannu:

"Wedi rhoi cyngor inni ar ystyr jargon, a sut i lunio cais positif."

"Grŵp o rieni ydym, sydd am wella ein cymuned, a byddai wedi bod mor hawdd inni beidio ymgeisio heb y cymorth cyfeillgar a phroffesiynol a roddwyd inni."

"Roedd y cysylltiad wyneb-yn-wyneb ar y cychwyn yn hanfodol o ran cyflwyno ein cais. Heb y cymorth, cyngor ac amynedd, ni fydden ni wedi gallu ymdopi gyda chais o'r fath, a byddai'r holl beth yn llanast."

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Desg Gymorth PAVO ar 0845 009 3288 neu drwy e-bostio: info@pavo.org.uk

Blog Newyddion Ariannu PAVO

Gallwch gael y newyddion diweddaraf ar ariannu drwy ddilyn blog Newyddion Ariannu PAVO.

Ewch at: http://pavofundingnews.blogspot.com

 

Lawrlwytho Darllenwyr pdf

Gellir lawrlwythno copi o Foxit Reader neu Acrobat Reader drwy glicio ar y botwm perthnasol. Byddem yn argymell defnyddio Foxit Reader i bobl nad ydynt yn defnyddio band-eang, oherwydd mae maint y ffeil yn llai.

Os ydych yn cael problemau wrth lawrlwytho, neu os hoffech weld copi caled, cysylltwch â ni.

Lawrlwytho Foxit Reader

 

Trwy glicio ar yr eicon ar y dde, bydd eich porwr yn agor ffenest newydd ar wefan Foxit, a gellir lawrlwytho'r meddalwedd oddi yno.

 

Lawrlwytho Adobe Acrobat Reader

 

Trwy glicio ar yr eicon ar y dde, bydd eich porwr yn agor ffenest newydd ar wefan Adobe, a gellir lawrlwytho'r meddalwedd oddi yno.

 

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Finnis Scott Foundation - grants for Horticulture and plant sciences; Fine art & Art History pavofundingnews.blogspot.co.uk/2017/05/finnis…)

Introducing Philip Moisson new #Participation Officer in our team & facilitator #Powys Patients' Council… twitter.com/i/web/status/8…

PAVO VACANCY: Hay on Wye / Talgarth. Closing date 16 June pavo.org.uk/home/current-v…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru